การอ้างอิงข้อมูล

0
1299

                การอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ตัวอย่างเช่น Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1.

                การเขียนบรรณานุกรม  เป็นการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือ  สิ่งพิมพ์  และวัสดุการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  และการนำเสนอรายงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไปวัตถุประสงค์

  • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในบทความแต่ละเรื่อง เชื่อถือได้และสามารถพิสูจน์ยืนยันได้
  • เพื่อลดการโต้เถียงอันเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
  • เพื่อให้เกียรติผู้เขียนแหล่งอ้างอิงนั้น และหลีกเลี่ยงการคัดลอกข้อเขียนของเขา
  • เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างถึงได้หลักการเขียน

การเขียนบรรณานุกรมหนังสือ
(ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  พิมพ์ครั้งที่.  สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,  ปีพิมพ์.)

ตัวอย่างบรรณานุกรมหนังสือ อัจฉรา  จันทร์ฉาย.  คู่มือการวางแผนกลยุทธ์  นโยบายธุรกิจ.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๒.


การเขียนบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์  
(ชื่อผู้เขียน.  “ชื่อวิทยานิพนธ์”.   (ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์  ชื่อสถาบัน,  ปีที่พิมพ์.)

ตัวอย่างบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
พฤษมงคล  บุญแสนแผน.  “ปัญหาในการรับสารนิเทศเพื่อพัมนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์”.  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,  ๒๕๔๘).


การเขียนบรรณานุกรมวารสารนิตยสาร
(ชื่อผู้เขียนบทความ.  “ชื่อบทความหรือชื่อคอลัมน์”.   ชื่อวารสาร  ปีที่,  ฉบับที่ (วัน  เดือน  ปี).  หน้าที่อ้างถึง.)

ตัวอย่างบรรณานุกรมวารสารนิตยสาร
วีรพันธุ์  โตมีบุญ.  “เถียงนาตอนบ่ายที่โนนไทย”.  จันทร์  ๑๐,  ๑๑๓  (กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘).  หน้า 15 – 21.


การเขียนบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์
(ชื่อผู้เขียนบทความ.  “ชื่อบทความหรือชื่อคอลัมน์”.   ชื่อหนังสือพิมพ์,  วัน  เดือน  ปี.  หน้าที่อ้างถึง.)

ตัวอย่างบรรณานุกรมหนังสือพิมพ์
พิมพ์เนตร  เทียนยี.  “โลกาภิวัตน์ : อาวุโสดอดเน็ต”.  เดลินิวส์ .  ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๔๘.  หน้า 16.


การเขียนบรรณานุกรมจุลสาร
(ชื่อผู้แต่ง.  “ชื่อเรื่องหรือชื่อจุลสาร”.  สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์,  ปีที่พิมพ์.)

ตัวอย่างบรรณานุกรมจุลสาร
กรมส่งเสริมการเกษตร.  “การปลูกหอมแดง”.  กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  ๒๕๔๘.


การเขียนบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
(ชื่อผู้จัดทำ.  “ชื่อเรื่อง”.   ประเภทของสื่อ,  ปีที่จัดทำ.)

ตัวอย่างบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
กรมศิลปากร.  “บทเห่เรือ”.  แผ่นเสียง,  ๒๕๔๘.


การเขียนบรรณานุกรมรายการวิทยุและโทรทัศน์
(ชื่อรายการ.  ดำเนินรายการโดย  ชื่อผู้ดำเนินรายการ.  สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ออกอากาศ.วัน  เดือน  ปี.  เวลาที่ออกอากาศ.)

ตัวอย่างบรรณานุกรมรายการวิทยุและโทรทัศน์
ขอคิดด้วยคน  ดำเนินรายการโดย  เจิมศักดิ์   ปิ่นทอง   สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๙. ๑๕    ธันวาคม  ๒๕๔๘.  เวลา  ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.


การเขียนบรรณานุกรมบทสัมภาษณ์
(ชื่อผู้สัมภาษณ์.  ตำแหน่งหน้าที่ (ถ้ามี).  สัมภาษณ์  (วัน  เดือน  ปี).)

ตัวอย่างบรรณานุกรมบทสัมภาษณ์
สุวรรณ  จันทิวาสารกิจ.  วิศวกรระบบ บริษัท ทู-บี-วัน เทคโนโลยี จำกัด.  สัมภาษณ์  (๒๘  ตุลาคม  ๒๕๔๘).


การเขียนบรรณานุกรมข้อมูลจากระบบ Internet
(ชื่อผู้จัดทำ,  “ชื่อเรื่อง”.  ชื่อเว็บไซต์(URL),  วัน เดือน ปีที่ค้นหาข้อมูล)

ตัวอย่างบรรณานุกรมข้อมูลจากระบบ Internet
ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ,  “พลังแผ่นดิน”,  www.plpd.org สืบค้นวันที่ xx ก.พ. ๒๕๖๒.

จัดทำโดย : จีระพงษ์   โพพันธุ์
อ้างอิง: วิกิพีเดีย.
http://th.wikipedia.org. 2553
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่. “การเขียนบรรณานุกรม  (Bibliography)”. www.nlt.go.th. 2549