คำสั่ง break, continue และ exit()

1
6991

ในภาษา C ยังมีคำสั่งอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้สำหรับควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมโดยตรง แต่คำสั่งเหล่านี้มักถูกนำไปใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆ อยู่เสมอคำสั่ง break

          คำสั่ง break เป็นคำสั่งที่ให้โปรแกรมออกจาก loop ทันที โดยไม่ทำคำสั่งที่เหลือต่อ ซึ่งคำสั่ง break นี้ สามารถใช้ได้กับ loop หลาย ๆ loop ไม่ว่าจะเป็น while, do while, for, switch และอื่น ๆ

ตัวอย่าง

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()

{

    for (int n = 1; n <= 10; n++) {

        if(n == 5) break;

        cout << n << “,”;

    }

    cout << ” end loop”;

    return 0;

}
คำสั่ง continue

          คำสั่ง continue ถูกใช้เพื่อข้ามการทำงานในรอบปัจจุบัน ซึ่งจะไม่ทำคำสั่งหลังจากมันและไปเริ่มรอบถัดไป

ตัวอย่าง

#include <iostream>

using namespace std;

int main ()

{

    for (int n = 1; n <= 10; n++) {

        if(n % 2 == 0) continue;

        cout << n << “,”;

    }

    cout << ” end loop”;

    return 0;

}
คำสั่ง Exit

          คำสั่ง Exit เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการออกจากโปรแกรมย่อย (Sub หรือ Function) หรือออกจากการวนซ้ำ (Loop) โดยระบุไว้ในเงื่อนไขที่เราต้องการ

อ้างอิง

Kulnida , “คําสั่งทําซ้ำด้วย While Loop” , http://youcanseec.blogspot.in/2012/11/while-loop.html , สืบค้นวันที่ 16 ก.ย. 59

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , “หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุม” , http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/1201104/Unit_6/Unit_1_01_5.htm , สืบค้นวันที่ 16 ก.ย. 59