รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C

1
2261

          การเขียนคำสั่งในภาษาซี จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ดังนี้

1. คำสั่งในภาษาซี จะต้องเขียนด้วยตัวอักษรเล็ก เช่น printf();

2. ทุกคำสั่งต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน ;

3. สามารถเขียนคำสั่งภาษาซีได้อย่างอิสระ เนื่องจากภาษาซี ไม่ได้จำกัดรูปแบบการเขียนคำสั่งที่ตายตัว ดังนั้นเราอาจจะเขียนคำสั่งติดกันไปเรื่อยๆ โดยไม่เว้นบรรทัดก็ได้ แต่เพื่อให้โปรแกรมที่เราเขียนอ่านง่าย และง่ายต่อการแก้ไข ควรจะเขียนคำสั่งทีละบรรทัด


คำบรรยายแทรก (Comment)

          คำบรรยายแทรก (Comment) คือส่วนที่เป็นหมายเหตุของโปรแกรม มีไว้เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมใส่ข้อความอธิบายกำกับลงไปใน source code ซึ่งคอมไพเลอร์จะข้ามาการแปลผลในส่วนที่เป็นคอมเมนต์นี้ คอมเมนต์ในภาษาซีมี 2 แบบคือ

1. คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว ใช้เครื่องหมาย //

2. คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด ใช้เครื่องหมาย /* และ */

ตัวอย่าง การคอมเมนต์ในภาษาซี

ข้อควรระวังในการใช้คอมเมนต์ คือ ในกรณีที่ใช้คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด จะไม่สามารถใช้คอมเมนต์ซ้อนคอมเมนต์ได้ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการคอมไพล์ 36


ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะรันโปรแกรม

          ในกรณีที่รันโปรแกรมไม่ผ่าน แสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับโปรแกรมที่เราเขียน โดยสาเหตุของความผิดพลาดมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน ดังนี้

1. ความผิดพลาดในขั้นตอนการคอมไพล์

          เมื่อสั่งรันโปรแกรม ตัวแปลภาษาจะตรวจสอบโปรแกรมที่เราเขียนว่าถูกต้องตามโครงสร้างและข้อกำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะแปลไปเป็นภาษาเครื่อง

          ความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมผิดโครงสร้างของภาษา ซึ่งตัวแปลภาษาจะตรวจพบขณะทำการแปลความหมายโปรแกรมในลักษณะนี้เรียกว่า “ความผิดพลาดในขณะคอมไฟล์ (Compile time error)”

2. ความผิดพลาดในขั้นตอนการสั่งให้โปรแกรมทำงาน

          ถ้าโปรแกรมที่เราเขียนถูกต้องตามโครงสร้างของภาษา เมื่อตัวแปลภาษาตรวจสอบผ่านก็จะทำการแปลความหมายของโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง จากนั้นจึงสั่งให้โปรแกรมทำงาน ในระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำงาน ถ้ามีคำสั่งที่เครื่องไม่สามารถประมวลผลได้ โปรแกรมจะหยุดทำงานทันทีพร้อมกับแสดงข้อความแจ้งเตือนสาเหตุที่โปรแกรมต้องหยุดทำงาน

          ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากคำสั่งที่เครื่องไม่สามารถประมวลได้ ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานเรียกว่า “ความผิดพลาดในขณะรัน (Run time error)”


ให้นักเรียนค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

#include <stdio.h>

int a = 10;

int b = 2;

float c;

main()

{

          print(“ Hello my student \n”);

          c = a+b

          printf(“ Sum = %f’,c);

}

อ้างอิง

kruarunee, “คอมเมนต์ในภาษาซี”, https://computerlasses.wordpress.com