แสดงผลด้วยคำสั่ง putchar() และ puts()

0
2295

แสดงผลทีละอักขระด้วย putchar()

          การแสดงผลอักขระออกทางหน้าจอนอกจากจะเรียกใช้คำสั่ง printf() แล้วเรายังสามารถใช้คำสั่ง putchar() ซึ่งใช้สำหรับแสดงผลอักขระโดยเฉพาะไว้ให้เรียกใช้งานอีกด้วย โดยรูปแบบการเรียกใช้ฟังก์ชัน putchar() สามารถทำได้ดังนี้

putchar(char);

          char: เป็นตัวแปลชนิด char หรืออักขระที่เขียนภายในเครื่องหมาย ‘ ’

ตัวอย่าง

#include <stdio.h>

char first = ‘O’;

main()

{

          clrscr();

          putchar(first);

          putchar(‘K’);

}แสดงผลทีละอักขระด้วย puts()

          คำสั่ง puts() เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแสดงข้อความออกทางหน้าจอ โดยรูปแบบการเรียกใช้มีดังนี้

puts(str);

          str: ตัวแปรที่เก็บข้อมูลชนิดข้อความ หรือข้อความที่เขียนอยู่ภายในเครื่องหมาย  “ ”

ตัวอย่าง

#include <stdio.h>

char message[ ] = “C Language”;

main()

{

          clrscr();

          puts(message);

          puts(“We are happy”);

}