ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษา C

0
2171

เริ่มเขียนโปรแกรมภาษาซี

          สำหรับโปรแกรมที่จะได้เรียนในวันนี้ เป็นการทดลองเขียนอย่างง่าย เพื่อแสดงข้อความว่า “Hello World” ขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Dev C++ ขึ้นมา


2. ทำการสร้าง Source File ซึ่ง Source File คือ ไฟล์ที่เก็บโค้ดโปรแกรมของเราไว้ เพื่อเอาไว้ใช้ในการ Compile ต่อไป วิธีสร้างให้ไปที่   File –> New –> Source File หรือ ใช้คีย์ลัดกดปุ่ม Ctrl+N


3. เมื่อได้ Source File แล้ว ทำการพิมพ์โค๊ด (Code) โปรแกรมดังภาพด้านล่าง


4. ทำการบันทึก (Save) โดยไปคลิกที่เมนู File –> Save As… ทำการบันทึกชื่อไฟล์ว่า test.cpp ดังภาพ


5. การ Complie คือการตรวจสอบ Source Code ที่เขียนว่าถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาหรือไม่ วิธี Complie คือ   Execute –> Complie  หรือ  กดคีย์ลัดที่แป้นพิมพ์ Ctrl + F9

ถ้าโปรแกรม Complie ได้สำเร็จจะได้ไฟล์ นามสกุล .exe  ซึ่งเป็นไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ดังภาพ


6. ถ้าโปรแกรมทำการ Compile ไม่สำเร็จ เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด อาจจะเขียน Source Code ผิด ซึ่งก็จะทำให้ Complie ไม่สำเร็จและโปรแกรม Dev-C++ จะแสดงบรรทัดที่อาจเกิดการผิดพลาดมาให้ดู ดังภาพ


7. การรันโปรแกรม คือ การเรียกโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาทำงาน วิธีการ Run คือคลิกที่เมนู  Execute –> Run หรือคีย์ลัด Ctrl + F10