ความหมายของข้อมูล

0
1384

ชนิดของข้อมูลในภาษาซี

          ข้อมูลที่มีความหมายและใช้งานกันในภาษาซี สามารถแบ่งได้เป็น 6 ชนิดคือตัวเลขจำนวนเต็ม integer, ตัวเลขทศนิยม float, เลขฐานแปด octal, เลขฐานสิบหก hexadecimal, อักขระ character และข้อความ string ซึ่งความหมายของข้อมูลแต่ละชนิด แสดงรายละเอียดได้ดังนี้

          1. ตัวเลขจำนวนเต็ม integer ตัวเลขจำนวนเต็มทั่วๆ ไป ได้แก่ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มศูนย์และจำนวนเต็มลบ เช่น 11, 2750, -4920,0,-23000

          2. ตัวเลขทศนิยม float คือ ตัวเลขที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม โดยอาจจะเป็นเลขทศนิยมชนิดคงที่ ทศนิยมไม่รู้จบ หรือทศนิยมที่อยู่ในรูปแบบ e ยกกำลังก็ได้ เช่น 26.7533…

          3. เลขฐานแปด octal คอมพิวเตอร์ยังใช้ระบบเลขฐานแปดในการทำงาน ดังนั้น ข้อมูลชนิดเลขฐานแปด จึงมีความหมายในภาษาซี โดยการเขียนเลขฐานแปดทำได้โดยเขียนเลขศูนย์นำหน้าเลขในระบบฐานแปด เช่น 0542, 011, 037

          4. เลขฐานสิบหก hexadecimal เลขฐานสิบหกเป็นระบบเลขฐานอีกชนิดหนึ่งที่คอมพิวเตอร์ยังใช้งาน ดังนั้น ข้อมูลชนิดเลขฐานสิบหกจึงมีความหมายในภาษาซี โดยการเขียนเลขฐานสิบหกทำได้โดยเขียนเลขศูนย์และตัว x นำหน้าเลขในระบบฐานสิบหก เช่น 0x22, 0xfb5

          5. อักขระ character คือ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีความหมายและมีความยาว 1 อักขระ คือ ตัวอักษร A-Z, a-z, 0-9 หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ที่มีความหมาย เช่น { # $ & โดยข้อมูลชนิดอักขระจะต้องเขียนภายในเครื่องหมาย ‘ ‘ (single quote) เช่น ‘c’, ‘#’, ‘R’

          6. ข้อความ string อักขระที่มีความยาวมากกว่า 1 ตัว เรียงต่อกันเป็นข้อความ โดยข้อมูลชนิดข้อความต้องเขียนอยู่ภายในเครื่องหมาย ” ” (double quote) เช่น “Hello”, “You”, “C Language” ข้อมูลชนิดข้อความไม่สามารถนำไปคำนวณได้เหมือนข้อมูลชนิดอักขระ


ตัวแปรในภาษาซี

          ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไว้


ชนิดของข้อมูล

          ภาษาซีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีชนิดของข้อมูลให้ใช้งานหลายอย่างด้วยกัน  ซึ่งชนิดของข้อมูลแต่ละอย่างมีขนาดเนื้อที่ที่ใช้ในหน่วยความจำที่แตกต่างกัน  และเนื่องจากการที่มีขนาดที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นในการเลือกใช้งานประเภทข้อมูลก็ควรจะคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานด้วย  สำหรับประเภทของข้อมูลมีดังนี้คือ

1.  ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Character) คือข้อมูลที่เป็นรหัสแทนตัวอักษรหรือค่าจำนวนเต็มได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข และกลุ่มตัวอักขระพิเศษใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 1 ไบต์

2. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer)  คือข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม ได้แก่ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ ใช้พื้นที่ในการเก็บ 2 ไบต์

3. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มที่มีขนาด 2 เท่า (Long Integer) คือข้อมูลที่มีเลขเป็นจำนวนเต็ม ใช้พื้นที่ 4 ไบต์

4. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม (Float) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ขนาด 4 ไบต์

5. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยมอย่างละเอียด (Double) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ใช้พื้นที่ในการเก็บ 8 ไบต์