นิพจน์

1
2890

นิพจน์คืออะไร

          นิพจน์คือ การนำข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปค่าคงที่หรือตัวแปรมาดำเนินการโดยใช้เครื่องหมายต่างๆ เป็นตัวสั่งงาน สำหรับนิพจน์ที่เราพบเห็นกันทั่วไป เช่น 5 + 3 = 8 หรือ b2 – 4ab


การเขียนนิพจน์ในภาษาซี

          นิพจน์ในภาษาซีคือ การนำข้อมูลหรือตัวแปรในภาษาซี มาดำเนินการโดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือเครื่องหมายเปรียบเทียบที่มีความหมายในภาษาซีเป็นตัวสั่งงาน

          นิพจน์ทางคณิตศาสตร์

          การเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในภาษาซีจะเหมือนกับการเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เพียงแต่เปลี่ยนมาใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของภาษาซีแทน

          นิพจน์ทางตรรกศาสตร์

          การเขียนนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ในภาษาซีคือ การเขียนนิพจน์โดยใช้เครื่องหมายการดำเนินการทางตรรกศาสตร์ในภาษาซี (&&, ||, !) เป็นตัวสั่งงานลำดับของเครื่องหมายในการคำนวณ

          ตัวแปลภาษาจะดำเนินการตามนิพจน์ โดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญก่อนหลังของเครื่องหมายตามที่ภาษาซีกำหนดไว้ ดังนี้

ตัวอย่างการดำเนินการตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย

          a * b + 1 0 % c         ลำดับการดำเนินการคือ

                                       1) a*b

                                      2) 10%c

                                      3) นำ 1) + 2)

          (a – b) * 10 / c && d + 5        ลำดับการดำเนินการคือ

                                                1) a – b

                                                2) นำ 1) * 10

                                                3) นำ 2) / c

                                                4) d + 5

                                                5) นำ 3) && 4)

1 ความคิดเห็น