หน้าแรก บทเรียนคอมพิวเตอร์

บทเรียนคอมพิวเตอร์

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

การสร้างใบงานออนไลน์ด้วย liveworksheet

Liveworksheet เป็นเว็บไซต์ที่ทำให้ครูเปลี่ยนรูปแบบของใบงานจากกระดาษมาเป็นรูปแบบออนไลน์ และยังสามารถใช้งานได้ฟรี มีรูปแบบใบงานที่หลากหลายให้คุณครูได้เลือกใช้เพียงคุณครูสมัครสมาชิก 1. การสมัครสมาชิก 2. นักเรียนจะส่งใบงานใหครูตรวจอย่างไร 3. การส่งใบงานให้นักเรียน 4. การสร้างใบงานแบบเติมคำ 5. การสร้างใบงานแบบโยงเส้นจับคู่ (Join Arrows)

การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IPST-WiFi

หน่วยที่ 1 การเตรียมความพร้อมเบื้องต้น1. พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยที่ 2 ใช้งานอุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผล2. เขียนโปรแกรมควบคุมหลอดไฟ LED3. เขียนโปรแกรมคำสั่งทำซ้ำและโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข หน่วยที่ 3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ5. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ หน่วยที่ 4 สร้างหุ่นยนต์อย่างง่าย6. การประกอบหุ่นยนต์7. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์8. เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนที่

การเขียนโปรแกรมภาษา Python,C และ Java

1. อัลกอริทึม (Algorithm) แบบ Flowchart, Psudocode, IPO Chart และ Narative Description 2. ตัวแปร 2.1 ขอบเขตของตัวแปร Global Variable, Local Variable ในภาษา Python, C และ Java 2.2...

คอมพิวเตอร์กราฟิก (Canva)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก1. พื้นฐานงานกราฟิก2. การสมัครใช้งาน Canva3. รู้จักเครื่องมือ และการใช้งาน Canva เบื้องต้น หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ4. การแทรกรูปภาพ ตกแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน5. การปรับแต่งรูปทรงของภาพ6. การสร้างข้อความ

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนภาษา Python ภาษาคอมพิวเตอร์การเขียนผังงานการสมัครใช้งาน repl.it เพื่อเขียนโปรแกรม พื้นฐานการใช้คำสั่ง เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python การใช้คำสั่งแสดงผล : print() การใช้คำสั่งรับข้อมูล :...

การนำเสนองานด้วย PowerPoint

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการนำเสนอข้อมูล1. หลักการนำเสนอข้อมูล2. การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ (เบื้องต้น) หน่วยที่ 2 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล3. การสร้างข้อความ รูปภาพ และปรับแต่ง4. ประยุกต์ใช้ตาราง กราฟ และผังองค์กร หน่วยที่ 3 เพิ่มความสามารถให้งานนำเสนอข้อมูล5. การแทรกมัลติมีเดีย6. การสร้างเอฟเฟกต์7. สร้างจุดเชื่อมโยง หน่วยที่ 4...

คอมพิวเตอร์สามมิติ (SketchUp)

หน่วยที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1. ความหมายและหลักการออกแบบ หน่วยที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ 3. เริ่มต้นกับ Google SketchUp 4. การใช้งาน Google SketchUp 5. กลุ่มเครื่องมือ Drawing และ Principal 6. กลุ่มเครื่องมือ...

การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver)

หน่วยที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1. คำจำกัดความพื้นฐาน 2. การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ 3. ข้อคิดในการออกแบบเว็บไซต์ 4. ข้อแนะนำในการเลือก Domain name 5. สีกับการสร้างเว็บไซต์ หน่วยที่ 2 รู้จักภาษา HTML 6. รู้จักโปรแกรม Dreamweaver 7. ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Dreamweaver

การตัดต่อภาพยนต์ (Corel VideoStudio)

หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับภาพ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิดีโอ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย 3. ภาพ และการถ่ายภาพเบื้องต้น 4. องค์ประกอบของการถ่ายภาพ 5. การเขียนสตอรี่บอร์ด หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรมเบื้องต้น 6. Format Factory แปลงไฟล์สารพัดประโยชน์ 7. การเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. คำสั่งและเครื่องมือในการใช้งาน...

คอมพิวเตอร์กราฟิก (Adobe Photoshop)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก 1. เริ่มต้นกับ Photoshop 2. การใช้เครื่องมือพื้นฐาน หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ 3. การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน 4. การปรับแต่งรูปทรงของภาพ 5. การสร้างข้อความตกแต่งภาพ