หน้าแรก บทเรียนคอมพิวเตอร์

บทเรียนคอมพิวเตอร์

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

คอมพิวเตอร์กราฟิก (Canva)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก1. พื้นฐานงานกราฟิก2. การสมัครใช้งาน Canva3. รู้จักเครื่องมือ และการใช้งาน Canva เบื้องต้น หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ4. การแทรกรูปภาพ ตกแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน5. การปรับแต่งรูปทรงของภาพ6. การสร้างข้อความ

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนภาษา Python ภาษาคอมพิวเตอร์การเขียนผังงานการสมัครใช้งาน repl.it เพื่อเขียนโปรแกรม พื้นฐานการใช้คำสั่ง เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python การใช้คำสั่งแสดงผล : print() การใช้คำสั่งรับข้อมูล :...

การนำเสนองานด้วย PowerPoint

บทที่ 1 การนำเสนอข้อมูล บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล

คอมพิวเตอร์สามมิติ (SketchUp)

หน่วยที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1. ความหมายและหลักการออกแบบ หน่วยที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ 3. เริ่มต้นกับ Google SketchUp 4. การใช้งาน Google SketchUp 5. กลุ่มเครื่องมือ Drawing และ Principal 6. กลุ่มเครื่องมือ...

การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver)

หน่วยที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1. คำจำกัดความพื้นฐาน 2. การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ 3. ข้อคิดในการออกแบบเว็บไซต์ 4. ข้อแนะนำในการเลือก Domain name 5. สีกับการสร้างเว็บไซต์ หน่วยที่ 2 รู้จักภาษา HTML 6. รู้จักโปรแกรม Dreamweaver 7. ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Dreamweaver

การตัดต่อภาพยนต์ (Corel VideoStudio)

หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับภาพ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิดีโอ 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย 3. ภาพ และการถ่ายภาพเบื้องต้น 4. องค์ประกอบของการถ่ายภาพ 5. การเขียนสตอรี่บอร์ด หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรมเบื้องต้น 6. Format Factory แปลงไฟล์สารพัดประโยชน์ 7. การเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8. คำสั่งและเครื่องมือในการใช้งาน...

คอมพิวเตอร์กราฟิก (Adobe Photoshop)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก 1. เริ่มต้นกับ Photoshop 2. การใช้เครื่องมือพื้นฐาน หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ 3. การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน 4. การปรับแต่งรูปทรงของภาพ 5. การสร้างข้อความตกแต่งภาพ

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA

หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์ 1. ภาษาคอมพิวเตอร์ 2. การเขียนผังงาน หน่วยที่ 2 รู้จักภาษาจาวา 3. รู้จักภาษาจาวา 4. โปรแกรม Java Editor 5. ตัวแปรและชนิดข้อมูล

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนภาษา C ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน หน่วยที่ 1 ภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์ 1. รู้จักภาษา C 2. ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษา C หน่วยที่...