หน้าแรก บทเรียนคอมพิวเตอร์

บทเรียนคอมพิวเตอร์

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนภาษา Python ภาษาคอมพิวเตอร์การเขียนผังงานการสมัครใช้งาน repl.it เพื่อเขียนโปรแกรม พื้นฐานการใช้คำสั่ง เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python การใช้คำสั่งแสดงผล : print() การใช้คำสั่งรับข้อมูล :...

การนำเสนองานด้วย PowerPoint

บทที่ 1 การนำเสนอข้อมูล บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล

คอมพิวเตอร์สามมิติ (SketchUp)

หน่วยที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ บทที่ 1 ความหมายและหลักการออกแบบ หน่วยที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ บทที่ 3 เริ่มต้นกับ Google SketchUp บทที่ 4 การใช้งาน Google SketchUp บทที่ 5 กลุ่มเครื่องมือ...

การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น (Adobe Dreamweaver)

หน่วยที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ บทที่ 1 คำจำกัดความพื้นฐาน บทที่ 2 การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์ บทที่ 3 ข้อคิดในการออกแบบเว็บไซต์ บทที่ 4 ข้อแนะนำในการเลือก Domain name บทที่ 5 สีกับการสร้างเว็บไซต์ หน่วยที่ 2 รู้จักภาษา HTML บทที่...

การตัดต่อภาพยนต์ (Corel VideoStudio)

หน่วยที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับภาพ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิดีโอ บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย บทที่ 3 ภาพ และการถ่ายภาพเบื้องต้น บทที่ 4 องค์ประกอบของการถ่ายภาพ บทที่ 5 การเขียนสตอรี่บอร์ด หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรมเบื้องต้น บทที่ 6 Format...

คอมพิวเตอร์กราฟิก (Adobe Photoshop)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นงานกราฟิก บทที่ 1 เริ่มต้นกับ Photoshop บทที่ 2 การใช้เครื่องมือพื้นฐาน หน่วยที่ 2 แต่งภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ บทที่ 3 การแต่ง และตัดภาพเฉพาะส่วน บทที่ 4 การปรับแต่งรูปทรงของภาพ บทที่ 5 การสร้างข้อความตกแต่งภาพ

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA

หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์ บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์ บทที่ 2 การเขียนผังงาน หน่วยที่ 2 รู้จักภาษาจาวา บทที่ 3 รู้จักภาษาจาวา บทที่ 4 โปรแกรม Java Editor บทที่ 5 ตัวแปรและชนิดข้อมูล

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนภาษา C ภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน หน่วยที่ 1 ภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์ บทที่ 1 รู้จักภาษา C บทที่ 2 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษา C