หน้าแรก วิทยาการคำนวณ ม.2

วิทยาการคำนวณ ม.2

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ

          เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงทุกสิ่งรอบตัวให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ทำให้ชีวิตเราดำเนินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวังอาจเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งานได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์ มีมารยาท มีความรับผิดชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สร้างความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น แนวทางปฏฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 1. ปฏิเสธการรับข้อมูล โดยไม่เปิดดู ไม่บันทึก และไม่กดไลค์ (Like) 2. ไม่ส่งต่อ ไม่แชร์ ไม่เผยแพร่ เพราะนอกจะกระจายข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแล้ว ยังอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการสื่อสาร

          ในปัจจุบันจะพบเห็นผู้คนส่วนใหญ่ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันข้อมูล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น องค์ประกอบของการสื่อสาร           องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลได้แก่ ผู้ส่ง ผู้รับ ข้อมูลข่าวสาร ตัวกลาง และข้อตกลงร่วมกัน(Protocol) ในการสื่อสาร เช่น การพูดคุยสื่อสารกันระหว่างนักเรียนและครูในชีวิตประจำวัน ผู้ส่งสารคือครู ผู้รับสารคือนักเรียน ข้อมูลข่าวสารคือสิ่งที่ครูพูด ตัวกลางคืออากาศ จอโปรเจ็กเตอร์ สำหรับข้อตกลงร่วมกันคือภาษาที่ใช้

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

          ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามลักษณะของแพลตฟอร์ม           ซึ่งขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์นั้นๆ ได้แก่ 1.1 โปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, iWork Pages, OpenOffice Writer, LibreOffice Text Document 1.2...

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

          ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขนาดใหญ่มากเท่ากับห้องขนาดใหญ่ จนกระทั่งมีขนาดเล็กลงจนสามารถพกไปในที่ต่างๆ ได้ หรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์สามารถอยู่ในอุปกรณ์สวมใส่ได้ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์           ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ดังนี้ 1. ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์...

ฟังก์ชัน

          ฟังก์ชัน (function) เป็นโปแรกรมย่อยที่เขียนขึ้นเพื่อให้ทำงานเฉพาะตามที่กำหนด ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้สะดวกโดยไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งซ้ำอีก ทำให้การเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ทำงานได้เร็วและตรวจสอบโปรแกรมได้ง่าย           ไพทอนมีฟังก์ชันให้ใช้งานเป็นจำนวนมาก อาทิ input(), print(), int() และ float() เป็นต้น การใช้งานทำได้โดยเรียกชื่อฟังก์ชัน พร้อมกับส่งค่าของข้อมูลตามที่ฟังก์ชันนั้นๆ กำหนด เช่น print(‘area = ‘,a) แนะนำฟังก์ชัน turtle ไพทอนมีฟังก์ชัน turtle ซึ่งมีต้นฉบับมาจากภาษา...

เงื่อนไขทางเลือก if-elif-else

          คำสั่ง if-else ช่วยให้โปรแกรมไพทอนสามารถตัดสินใจเลือกทำงานชุดคำสั่งตามผลลัพธ์ของเงื่อนไข ซึ่งมีสองทางเลือก และหากมีทางเลือกมากกว่านั้นสามารถใช้คำสั่ง if-else ร่วมกันหรือซ้อนกันได้ นั่นคือคำสั่ง if-elif-else โดยมีรูปแบบดังนี้ if เงื่อนไขทางเลือก 1 :                     ชุดคำสั่ง 1 elif เงื่อนไขทางเลือก 2 :

การวนซ้ำด้วยคำสั่ง while

          คำสั่ง while คือคำสั่งให้โปรแกรมทำงานวนซ้ำชุดคำสั่งเดิม โดยจะเหมาะสมกับกรณีการวนซ้ำที่ไม่ทราบจำนวนรอบ หรือจำนวนครั้งของการวนซ้ำที่แน่นอน มีรูปแบบการใช้งานดังนี้           การทำงานของคำสั่ง while คือ ถ้า เงื่อนไขทางเลือก เป็นจริง ชุดคำสั่ง จะถูกเรียกให้ทำงานเป็นจำนวนหนึ่งครั้ง แล้วจะวนกลับไปตรวจสอบ เงื่อนไขทางเลือก อีกจนกว่า เงื่อนไขทางเลือก จะเป็นเท็จ แล้วจึงจะออกจากการวนซ้ำและไปทำงานในคำสั่งถัดไป

ตัวดำเนินการบูลีน

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้เรียนรู้การใช้คำสั่งการตัดสินใจแบบมีทางเลือก (if และ if-else) มาแล้ว สามารถกลับไปทบทวนได้ที่ https://kru-it.com/computing-science-m1/python-command-for-if-if-else/ ในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้คำสั่งการเปรียบเทียบค่าโดยใช้ตัวดำเนินการบูลีนได้แก่ and or หรือ not ในการเชื่อมต่อนิพจน์เปรียบเทียบอย่างง่ายเข้าด้วยกัน           การเชื่อมนิพจน์ 2 นิพจน์ด้วย and...

ทบทวน Scratch

          โปรแกรม Scratch (สะ – แครช) เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ง่าย อาทิ เกมที่สามารถโต้ตอบอย่างง่าย และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนำชิ้นงานนั้นไปแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อมๆ กับการคิดอย่างสรรค์สรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทำงานร่วมกัน โดยการใช้งาน Scratch สามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์ (scratch.mit.edu) และแบบออฟไลน์ (scratch.mit.edu/download) หน้าต่างของโปรแกรม

แนวคิดเชิงคำนวณ

          แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้แนวทางการหาคำตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเรียกว่า “อัลกอริทึม” องค์ประกอบแนวคิดเชิงคำนวณ การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย เป็นการแตกปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นปัญหาย่อยที่มีขนาดเล็กลงและซับซ้อนน้อยลง เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า