วิทยาการคำนวณ ป.1

การเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบ คือ การพิจารณาเทียบเคียงสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สององค์ประกอบขึ้นไป เพื่อให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันระหว่างสิ่งเหล่านั้น โดยการสังเกต การเปรียบเทียบลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ภาพ ข.    ภาพ ค.    ภาพ ง.    ไม่มีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ตอบ ภาพ...

วิธีการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา คือ การดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ ซึ้งถ้าพบวิธีการแก้ปัญหาทำได้หลายวิธีดังนี้ 1. การลองผิดลองถูก เป็นการแก้ปัญหาง่ายๆ ไม่ซับซอน ตัวอย่างเช่น การลากเส้นเพื่อหาทางออกจากเขาวงกต โดยลองลากเส้นไปตามทางที่ต้องการถ้าพบว่ามีทางตันก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเส้นทางลากใหม่ จนกว่าจะหาทางออกได้ เป็นต้น อ้างอิงมงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ :...

การแก้ปัญหาคืออะไร

ในชีวิตประจำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียน หรือแม้แต่การเล่นเกม เมื่อพบกับปัญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะจัดการหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นแตกต่างกันไป  ซึ่งแต่ละวิธีการอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลผู้นั้น โดยปกติมนุษย์มีกระบวนการในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา ...