วิทยาการคำนวณ ป.5

ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

การตรวจสอบโปรแกรมต้องมีขึ้นระหว่างการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การตรวจทานโปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบถูกต้องตามตรรกะในการประมวลผล รวมทั้งคำสั่งโปรแกรมที่เขียนขึ้นสามารถแปลได้โดยปราศจากข้อผิดพลาดต่างๆ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตัวอย่างการตรวจสอบข้อผิดพลาด เขียนโปรแกรมทายเลขคู่ เลขคี่ โดยผู้ใช้จะต้องตอบคำถามว่า 2 เป็นเลขคู่ใช่หรือไม่ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ โปรแกรมคำถามว่า “2 เป็นเลขคู่ใช่หรือไม่”

ใช้ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

โปรแกรมคำสั่ง โดยทั่วไปหมายถึงชดของคำสั่งจำนวนหนึ่งที่ถูกจัดเป็นลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างหนึ่งคำสั่งเหล่านั้นถูกเขียนในรูปแบบตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับของภาษาที่ใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โปรแกรมคำสั่งจะถูกเขียนและป้อนให้แก่คอมพิวเตอร์เพื่อบอกลำดับขั้นการทำงานให้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมได้แก่สิ่งต่อไปนี้ 1. ต้องรู้ความต้องการของปัญหา หรือรู้ว่าปัญหาคืออะไร ในขั้นนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ 2 ประการคือ           - output...

การเขียนผังงาน (Flowchart)

ผังงาน (Flowchart) คือ การใช้สัญลักษณ์รูปภาพ หรือกล่องข้อความบรรยายรายละเอียดการทำงาน และใช้ลูกศรบอกทิศทางลำดับ ของการทำงาน ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน มีรายละเอียดความหมายของ ลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้ สัญลักษณ์พื้นฐานสำหรับการเขียนผังงาน รูปแบบการเขียนผังงาน

การออกแบบโปรแกรม

การออกแบบโปรแกรม เป็นการแสดงลำดับของการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงานของขั้นตอนทั้งหมด และเป็นการวางแผนการทำงานไว้ล่วงหน้า สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ อาจใช้การเขียนเป็นข้อความ หรือ การเขียนผังงาน (Flowchart) การเขียนข้อความ หรือการเขียนผังงานที่ดีจะต้องมีระบบระเบียบที่แน่นอนและชัดเจนในการแก้ปัญหา การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ           การออกแบบโปรแกรมโดยการเขียนเป็นข้อความ เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายนำมาเขียนเป็นข้อความเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานผ่านการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างที่ 1 การปิดคอมพิวเตอร์ เริ่มต้น

ตัวอย่างการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

1. การแก้ปัญหาจากเกมซูโดกุ           Sudoku (ออกเสียง "ซู - โด - กุ") คือเกมปริศนาตัวเลข ที่ผู้เล่นต้องเลือกใส่ หมายเลขตั้งแต่ เลข 1 ถึงเลข 9 โดยมีเงื่อนไขว่าในแต่แถวและแต่ละหลักตัวเลขต้องไม่ซ้ำกัน ตารางซูโดะกุจะมี 9×9 ช่อง เมื่อเริ่มเกมจะมีตัวเลขบางส่วนให้มาเป็นคำใบ้ และผู้เล่นจะต้องใส่ทุกช่องที่เหลือให้ครบ โดยตามเงื่อนไขว่าแต่ละตัวเลขในแต่ละแถวและหลักจะใช้ได้ครั้งเดียว รวมถึงในแต่ละขอบเขตตารางย่อย การเล่นเกมนี้จำเป็นต้องใช้ความสามารถในด้าน ตรรกะ และความอดทนรวมถึงสมาธิ เกมนี้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2522 ในชื่อ นัมเบอร์เพลส (Number Place) แต่เป็นที่นิยมและโด่งดังในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ ซูโดะกุ...

การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา

เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการแก้ปัญหา การคาดการณ์ความคิดออกมาในลักษณะเป็นข้อความ หรือเป็นแผนภาพจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ดี โดยเฉพาะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน การวางแผนจะเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป อีกทั้งเป็นการแสดงแบบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกัน สถานการณ์ตัวอย่าง คำตอบ คือ ไก่ สูงที่สุด

การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

          การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ เป็นแบบทางเลือก ที่ต้องมีการตัดสินใจ หรือพิสูจน์ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อค้นหาคำตอบเป็นแบบเชิงวิเคราะห์ (analytical) ที่สนใจถึงที่มาของความคิด (idea) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายเหตุผลที่เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้น ทำไมต้องคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ • เพราะทำให้เกิดโอกาสผิดพลาดน้อย • เพราะเมื่อเกิดความเคยชินกับการคิดอย่างมีตรรกะ จะท าให้ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆ • เพราะจะทำให้ความคิดที่นำเสนอได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น เนื่องจากฟังดูแล้วมีเหตุมีผลเหมาะสม