หน้าแรก การนำเสนองานด้วย PowerPoint

การนำเสนองานด้วย PowerPoint

การแทรกมัลติมีเดีย

ความหมายของ มัลติมีเดีย มัลติมีเดีย หมายถึง การใช้สื่อหลายๆ ประเภทร่วมกัน ที่มีลักษณะเป็นข้อความ รูปภาพ และเสียงประกอบกัน โดยมัลติมีเดียจะช่วยในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ความเป็นมาของสื่อมัลติมีเดีย สื่อมัลติมีเดียเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรม และให้ความบันเทิง ส่วนในวงการศึกษานั้น มัลติมีเดียได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอน...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล

การเตรียมงานก่อนการนำเสนอ   การนำเสนองานควรทำเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการวางโครงร่าง จัดทำรายละเอียดเนื้อหาและจัดทำเป็นสไลด์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. การวางโครงร่าง ศึกษากลุ่มผู้ฟังว่ามีลักษณะอย่างไร ต้องมีความเข้าใจข้อมูลที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจนเพื่อจะได้ผลลัพธ์ตรงเป้าหมาย 2. จัดทำรายละเอียดเนื้อหา กำหนดหัวข้อต่างๆ โดยเน้นกลุ่มผู้ชมเป็นหลักว่าสไลด์ควรมีเนื้อหาหรือรูปแบบการจัดวางอย่างไร หรือควรนำเสนอแบบใด เช่น ใส่ภาพ ใส่สี และแนวการนำเสนอ 3....

หลักการนำเสนอข้อมูล

ความหมายของการนำเสนอข้อมูล           การนำเสนอข้อมูล หมายถึง กระบวนการ วิธีการการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือ ความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ จุดมุ่งหมายในการนำเสนอ 1. เพื่อให้ผู้รับสาร รับทราบความคิดเห็นหรือความต้องการ2. เพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่อง3. เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอ เช่น ในการฝึกอบรมหรือการสัมมนา...