มุมแบ่งปัน

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

เป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถอธิบายการใช้งานของ Microsoft Excel ได้เพื่อให้สามารถใช้ Microsoft Excel ในการทำตารางข้อมูลได้เพื่อให้สามารถใช้สูตรและฟังก์ชันพื้นฐานในการคำนวณได้เพื่อให้สามารถใช้ Microsoft Excel ในการสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้ วิทยากร : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ประเด็นการเรียนรู้

อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร Microsoft Office PowerPoint 2016 

เป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถทำการเปลี่ยนฟอนต์ในPowerpoint และทำการบันทึกฝังฟอนต์ได้เพื่อให้สามารถทำการออกแบบฟอนต์ด้วยการเติมรูปภาพได้เพื่อให้สามารถสร้างชิ้นงานแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือทริกเกอร์ได้ วิทยากร : น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม ประเด็นการเรียนรู้ การเปลี่ยนฟอนต์เดียวทุกหน้าสไลด์ และการบันทึกแบบฝังฟอนต์,การออกแบบฟอนต์ด้วยการเติมรูปภาพ และการแปลงเป็นภาพเวคเตอร์เทคนิคการใช้คีย์ลัดในการคัดลอก กล่องข้อความ รูปภาพ,การใช้เครื่องมือผสานรูปร่างการสร้างชิ้นงานแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือทริก เกอร์,การทำอนิเมชั่น ตัวอักษรวิ่งการสร้างชิ้นงานนำเสนอเป็นวิดีโอพร้อมเสียงเพลง

อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร Microsoft Office Excel 2016 

เป้าหมายการเรียนรู้ : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office Excel 2016 และ 2019 วิทยากร : น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาวิกรรม ประเด็นการเรียนรู้ การทำสูตรคำนวณอายุงาน อายุราชการการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่สามมิติการแยกช้อมูลออกเป็นคอลัมน์ และการรวมข้อมูลการทำ Excel พูดภาษาอังกฤษ และคำอ่านตัวเลขการนำเสนอข้อมูลด้วย...

อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร Microsoft Office Word 2016

เป้าหมายการเรียนรู้ : ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office Word 2016 และ2019 วิทยากร : น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาวิกรรม ประเด็นการเรียนรู้ การจัดการตัวอักษรการจัดการรูปแบบเอกสารการจัดการตารางในเอกสารการจัดการกับรูปภาพในเอกสารการแทรกลักษณะพิเศษต่างๆ ในหน้าเอกสารการพิมพ์เอกสารและการตั้งค่าที่เหมาะสมการสร้างรายงานการตรวจสอบและแก้ไขข้อความในเอกสารการทํา Mail Merge

อบรมออนไลน์ โดย ก.พ. หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

เป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถอธิบายสถานการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลเพื่อให้สามารถยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ต้องพึงระวัง เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามเพื่อให้สามารถยกตัวอย่างภัยคุกคามต่าง ๆ ได้เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง วิทยากร : อาจารย์ณัฐ พยงค์ศรี ประเด็นการเรียนรู้

4 คอร์สเรียนออนไลน์ จากจุฬาฯ

ช่วงนี้ปิดเทอมของนักเรียน แต่คุณครูอย่างเรายังคงต้องไปทำงานกันอยู่ ทั้งเอกสารการวัดผลประเมินผลที่ต้องส่ง ทั้งแผนฯ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่ง วันนี้ครูไอที ขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อให้คุณครูได้พัฒนาตนเองกัน พร้อมแล้ว ไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง 1. Introduction to Data Analytics and Big Data รุ่นที่ 6 รายวิชา Intro to Data...

อัปสกิลเทคโนโลยีให้สุด ด้วยคอล์สอบรมจาก IBM

อัปสกิลเทคโนโลยีกับคอร์สเรียนออนไลน์จาก IBM SkillsBuild เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องไอทีและเทคโนโลยีในอนาคต หลากหลายเนื้อหา สามารถนำความรู้เอาไปพัฒนาต่อยอดได้อีก เรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย⭐ พร้อมแล้วไปเรียนกันเลย : https://skillsbuild.org/เนื้อหาเทคโนโลยีที่น่าสนใจ มีดังนี้ Emerging techBlockchainCloud computingData scienceAI Foundationsและอื่น ๆ อีกมากมาย

คู่มือการดําเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําขึ้นเพื่อให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในคู่มือการดําเนินงานเล่มนี้ประกอบด้วย ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของความปลอดภัย สถานศึกษา องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร และการกํากับ ติดตามและประเมิน ผลสถานศึกษาปลอดภัย

อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับเกียรติบัตร

หลักสูตรสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลของผู้เรียน รายละเอียดคอร์ส การนำทฤษฎีการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษาลักษณะของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการจัดการเรียนการสอนในชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 Learning Outcomes แนวคิดและทฤษฏีการเรียนรู้สมัยใหม่

Microsoft จัด 7 รายวิชาเรียนออนไลน์ มาให้ Reskill-Upskill ที่ 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐌𝐎𝐎𝐂 มีใบประกาศนียบัตรให้

microsoft001 : ทักษะความเข้าใจ การใช้เทคนโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ https://cutt.ly/MICROSOFT001 microsoft002 : ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร)https://cutt.ly/MICROSOFT002 microsoft003 : ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซลล์ (โปรแกรมการคำนวณ)https://cutt.ly/MICROSOFT003 microsoft004 : ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ (โปรแกรมนำเสนอชิ้นงาน)https://cutt.ly/MICROSOFT004