หน้าแรก บทเรียนเทคโนโลยี มัธยม

บทเรียนเทคโนโลยี มัธยม

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

เทคโนโลยี ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (มฐ. ว4.2 ม.4/1) บทที่ 1 การแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา บทที่ 2 การหารูปแบบ บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา (มฐ. ว4.2 ม.4/1) บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ บทที่...

วิทยาการคำนวณ ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ บทที่ 1 รู้จักอัลกอริทึม บทที่ 2 การแยกส่วนประกอบและการหารูปแบบ บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ บทที่ 5 เงื่อนไขของปัญหาและการออกแบบขั้นตอน บทที่ 6 การทำซ้ำ บทที่...

วิทยาการคำนวณ ม.3

แล้วพบกันภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วิทยาการคำนวณ ม.2

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น บทที่ 2 ทบทวน Scratch บทที่ 3 ประยุกต์ใช้ Scratch...

วิทยาการคำนวณ ม.1

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 นามธรรมกับการแก้ปัญหา บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม บทที่ 2 ขั้นตอนการแก้ปัญหา บทที่ 3 รหัสลำลองและผังงาน บทที่ 4 ภาษาโปรแกรม หน่วยที่ 2...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น บทที่ 1 เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 บทที่ 2 รถยนต์ไฟฟ้า บทที่ 3 การจัดการโลจิสติกส์ หน่วยที่...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต บทที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บทที่ 2 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา บทที่ 3 เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม ...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว บทที่ 1 ความหมายของเทคโนโลยี บทที่ 2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี