หน้าแรก บทเรียนเทคโนโลยี

บทเรียนเทคโนโลยี

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

เทคโนโลยี ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (มฐ. ว4.2 ม.4/1) บทที่ 1 การแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา บทที่ 2 การหารูปแบบ บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา (มฐ. ว4.2 ม.4/1) บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ บทที่...

วิทยาการคำนวณ ม.4

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ บทที่ 1 รู้จักอัลกอริทึม บทที่ 2 การแยกส่วนประกอบและการหารูปแบบ บทที่ 3 การคิดเชิงนามธรรม หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา บทที่ 4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ บทที่ 5 เงื่อนไขของปัญหาและการออกแบบขั้นตอน บทที่ 6 การทำซ้ำ บทที่...

วิทยาการคำนวณ ป.6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมออกแบบการแก้ปัญหา บทที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนบทที่ 2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาบทที่ 3 การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย บทที่ 4 การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงานบทที่ 5 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมบทที่ 6 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ป.5

หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาเชิงตรรกะบทที่ 1 การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ บทที่ 2 การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา บทที่ 3 ตัวอย่างการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ หน่วยที่ 2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมบทที่ 4 การออกแบบโปรแกรมบทที่ 5 การเขียนผังงาน (Flowchart)บทที่ 6 ใช้ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันบทที่ 7 ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม หน่วยที่ 3...

วิทยาการคำนวณ ป.4

หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะบทที่ 1 อัลกอริทึม บทที่ 2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา บทที่ 3 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน หน่วยที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายบทที่ 4 เริ่มสร้างนิทานบทที่ 5 การเขียนสตอรี่บอร์ดบทที่ 6 การเขียนโปรแกรมด้วย scratch

วิทยาการคำนวณ ป.3

หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหาบทที่ 1 อัลกอริทึมเบื้องต้นบทที่ 2 การเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความบทที่ 3 การเขียนอัลกอริทึมด้วยการวาดภาพบทที่ 4 การแก้ปัญหาอย่างง่าย หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟแวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมบทที่ 5 การเขียนโปรแกรมลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานบทที่ 6 การทำงานของโปรแกรมแบบทำซ้ำบทที่ 7 การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมหน่วยที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้บทที่ 8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตบทที่ 9 การสืบค้นข้อมูลหน่วยที่ 4 รวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลบทที่...

วิทยาการคำนวณ ป.2

หน่วยที่ 1 รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนบทที่ 1 การแก้ปัญหาเบื้องต้นบทที่ 2 การจัดลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายบทที่ 3 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยบัตรคำสั่งบทที่ 4 การเขียนโปรแกรมด้วย Code.org หน่วยที่ 3 การสร้างและจัดการไฟล์บทที่...

วิทยาการคำนวณ ป.1

หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนบทที่ 1 การแก้ปัญหาคืออะไรบทที่ 2 การลองผิดลองถูกบทที่ 3 การเปรียบเทียบ หน่วยที่ 2 การแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาบทที่ 4 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าบทที่ 5 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพบทที่ 6 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์

วิทยาการคำนวณ ม.3

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 พัฒนาแอปพลิเคชันบทที่ 1 การพัฒนาแอพพลิเคชันบทที่ 2 การวางแผนการพัฒนาและการติดตามความก้าวหน้าบทที่ 3 สร้างเกมบวกเลขด้วย Scratchบทที่ 4 ประยุกต์ใช้ Scratch สร้างงานบทที่ 5 การประมวลผลสารสนเทศด้วย Pythonบทที่ 6 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI)บทที่ 7 IoT ในชีวิตประจำวัน

วิทยาการคำนวณ ม.2

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (2 ชม.) หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น บทที่ 2 ทบทวน Scratch (1 ชม.)...