บทเรียนเทคโนโลยี

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

วิทยาการคำนวณ ม.1

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 นามธรรมกับการแก้ปัญหา บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม บทที่ 2 ขั้นตอนการแก้ปัญหา บทที่ 3 รหัสลำลองและผังงาน บทที่ 4 ภาษาโปรแกรม หน่วยที่ 2...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น บทที่ 1 เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 บทที่ 2 รถยนต์ไฟฟ้า บทที่ 3 การจัดการโลจิสติกส์ หน่วยที่...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 แนวโน้มของเทคโนโลยี บทที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บทที่ 2 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา บทที่ 3 เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม ...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว บทที่ 1 ความหมายของเทคโนโลยี บทที่ 2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี