บทเรียนเทคโนโลยี

สารบัญแสดงหน้าเว็บ

วิทยาการคำนวณ ม.1

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 นามธรรมกับการแก้ปัญหา 1. แนวคิดเชิงนามธรรม 2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา 3. รหัสลำลองและผังงาน 4. ภาษาโปรแกรม หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 5. ภาษาไพทอน 6....

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น 1. เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5 2. รถยนต์ไฟฟ้า 3. การจัดการโลจิสติกส์ หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา ...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 แนวโน้มของเทคโนโลยี 1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2. การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา 3. เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว 1. ความหมายของเทคโนโลยี 2. ประโยชน์ของเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี