การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

0
6935

ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนภาษา C
ภาษาคอมพิวเตอร์
การเขียนผังงานหน่วยที่ 1 ภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์
1. รู้จักภาษา C
2. ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษา C


หน่วยที่ 2 ภาษา C เบื้องต้น
3. ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษา C
4. ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม
5. รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C


หน่วยที่ 3 ข้อมูลและตัวแปรในภาษา C
6. ความหมายของข้อมูล
7. การประกาศตัวแปร


หน่วยที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการ
8. เครื่องหมายการคำนวณ
9. นิพจน์


หน่วยที่ 5 การแสดงผลและรับข้อมูล
10. แสดงผลด้วยคำสั่ง printf()
11. แสดงผลด้วยคำสั่ง putchar() และ puts()
12. คำสั่งรับข้อมูล


หน่วยที่ 6 คำสั่งพื้นฐาน
13. คำสั่ง if และ switch
14. คำสั่ง while, do-while และ for
15. คำสั่ง break, continue และ exit()