การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

0
4833

ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนภาษา C
ภาษาคอมพิวเตอร์
การเขียนผังงาน



หน่วยที่ 1 ภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 รู้จักภาษา C
บทที่ 2 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมภาษา C


หน่วยที่ 2 ภาษา C เบื้องต้น
บทที่ 3 ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษา C
บทที่ 4 ส่วนหัวและตัวประกอบของโปรแกรม
บทที่ 5 รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C


หน่วยที่ 3 ข้อมูลและตัวแปรในภาษา C
บทที่ 6 ความหมายของข้อมูล
บทที่ 7 การประกาศตัวแปร


หน่วยที่ 4 เครื่องหมายและการดำเนินการ
บทที่ 8 เครื่องหมายการคำนวณ
บทที่ 9 นิพจน์


หน่วยที่ 5 การแสดงผลและรับข้อมูล
บทที่ 10 แสดงผลด้วยคำสั่ง printf()
บทที่ 11 แสดงผลด้วยคำสั่ง putchar() และ puts()
บทที่ 12 คำสั่งรับข้อมูล


หน่วยที่ 6 คำสั่งพื้นฐาน
บทที่ 13 คำสั่ง if และ switch
บทที่ 14 คำสั่ง while, do-while และ for
บทที่ 15 คำสั่ง break, continue และ exit()