การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IPST-WiFi

0
248


หน่วยที่ 1 การเตรียมความพร้อมเบื้องต้น
1. พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์

หน่วยที่ 2 ใช้งานอุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผล
2. เขียนโปรแกรมควบคุมหลอดไฟ LED
3. เขียนโปรแกรมคำสั่งทำซ้ำและโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

หน่วยที่ 3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์
4. การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
5. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ

หน่วยที่ 4 สร้างหุ่นยนต์อย่างง่าย
6. การประกอบหุ่นยนต์
7. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
8. เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนที่

หน่วยที่ 5 สร้างโครงงานโดยใช้ชุดสมองกล IPST-MicroBOX
9. การทำโครงงาน