การสร้างใบงานออนไลน์ด้วย liveworksheet

0
367

Liveworksheet เป็นเว็บไซต์ที่ทำให้ครูเปลี่ยนรูปแบบของใบงานจากกระดาษมาเป็นรูปแบบออนไลน์ และยังสามารถใช้งานได้ฟรี มีรูปแบบใบงานที่หลากหลายให้คุณครูได้เลือกใช้เพียงคุณครูสมัครสมาชิก

1. การสมัครสมาชิก

2. นักเรียนจะส่งใบงานใหครูตรวจอย่างไร

3. การส่งใบงานให้นักเรียน

4. การสร้างใบงานแบบเติมคำ

5. การสร้างใบงานแบบโยงเส้นจับคู่ (Join Arrows)

6. การสร้างใบงานแบบเลือกคำตอบที่ปรากฎ (Drop Down)

7. การสร้างใบงานแบบปรนัยเลือกคำตอบ (Multiple Choice)

8. การสร้างใบงานแบบติ๊กเลือกคำตอบ (Check Boxes)

9. การสร้างใบงานแบบลากและวางคำตอบ (Drag and Drop)