การนำเสนองานด้วย PowerPoint

0
2674

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการนำเสนอข้อมูล
1. หลักการนำเสนอข้อมูล
2. การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ (เบื้องต้น)

หน่วยที่ 2 พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล
3. การสร้างข้อความ รูปภาพ และปรับแต่ง
4. ประยุกต์ใช้ตาราง กราฟ และผังองค์กร

หน่วยที่ 3 เพิ่มความสามารถให้งานนำเสนอข้อมูล
5. การแทรกมัลติมีเดีย
6. การสร้างเอฟเฟกต์
7. สร้างจุดเชื่อมโยง

หน่วยที่ 4 นำเสนองานอย่างสร้างสรรค์
8. ลักษณะการนำเสนอที่ดี คุณสมบัติของผู้นำเสนอ
9. นำเสนองาน