การเขียนโปรแกรมภาษา Python,C และ Java

0
684

1. อัลกอริทึม (Algorithm) แบบ Flowchart, Psudocode, IPO Chart และ Narative Description

2. ตัวแปร
2.1 ขอบเขตของตัวแปร Global Variable, Local Variable ในภาษา Python, C และ Java
2.2 ชนิดตัวแปรในภาษา Python, C และ Java สรุปให้เข้าใจง่าย
2.3 การตั้งชื่อตัวแปรที่ส่งผลต่อการจองหน่วยความจำในภาษา Python, C และ Java

3. คลาส เมธอด และฟังก์ชัน แตกต่างกันอย่างไร ในภาษา Python, C และ Java

4. ฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์ และพารามิเตอร์ ในภาษา Python, C และ Java ไล่โค้ดทีละบรรทัด

5. การรับค่าในภาษา Python, C และ Java ไล่โค้ดกันทีละบรรทัด

6. การประมวลผล ตัวกระทำการและลำดับตัวกระทำการใน Python, C และ Java

7. การจัดรูปแบบการแสดงผล (Format) ในภาษา Python, C และ Java

8. เงื่อนไข (Decision) ในภาษา Python, C และ Java ไล่โค้ดทีละบรรทัด

9.การทำซ้ำ (iteration, loop) หรือลูปในภาษา Python, C และ Java ไล่โค้ดกันทีละบรรทัด

10. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำนวณค่า BMI ใน Python, C และ Java ไล่โค้ดทีละบรรทัด

จัดทำโดย ครูนพพล วิบูลวงศ์
ติดต่อ : ครูผู้ช่วยวันธรรมดา ชาวนาวันหยุด