การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

0
2931

ความรู้เบื้องต้นก่อนเรียนภาษา Python

ภาษาคอมพิวเตอร์
การเขียนผังงาน
การสมัครใช้งาน repl.it เพื่อเขียนโปรแกรม


พื้นฐานการใช้คำสั่ง

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

การใช้คำสั่งแสดงผล : print()

การใช้คำสั่งรับข้อมูล : input()

ประยุกต์ใช้คำสั่ง print() และ input() สร้างโปรแกรมบวกเลข

การใช้คำสั่งการทำงานแบบวนซ้ำ : for

การใช้คำสั่งการทำงานแบบมีทางเลือก : if

การใช้คำสั่งการทำงานแบบวนซ้ำ : while

การใช้ฟังก์ชัน turtle


ประยุกต์ใช้งาน Python

การประมวลผลสารสนเทศด้วย Python

เกมทายเลข

สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI)