การจัดการข้อมูลด้วย Sheets

0
355

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Google Sheets
1. พื้นฐานของโปรแกรม Google Sheets


หน่วยที่ 2 ประเภทและชนิดของข้อมูลใน Google Sheets
2. การป้อนข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล
3. การจัดรูปแบบชนิดของข้อมูล


หน่วยที่ 3 การคำนวณด้วย Google Sheets
4. การคำนวณอย่างง่ายด้วย Google Sheets
5. การคำนวณด้วยสูตรสำเร็จ


หน่วยที่ 4 การสร้างฐานข้อมูลด้วย Google Sheets
6. การจัดการฐานข้อมูลด้วย Google Sheets


หน่วยที่ 5 การสร้างแผนภูมิด้วย Google Sheets
7. การสร้างแผนภูมิ