กลุ่มเครื่องมือ Construction

กลุ่มเครื่องมือ Construction

          การสร้างงานในบางครั้ง เราอาจสร้างงานคร่าวๆ เพื่อสื่อความหมายขั้นต้น แต่เมื่อต้องการงานที่มีการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ก็จำเป็นต้องใช้งานในกลุ่มเครื่องมือ Construction โดยกำหนดหน่วยมาตรฐานในการทำงาน กำหนดจุด มุม และเส้นที่ใช้อ้างอิง เป็นต้นกำหนดหน่วยมาตรฐานในการทำงาน

1. คลิกที่เมนู Windows เลือก Preferences

2. จะได้หน้าต่าง System Preferences ขึ้นมา เลื่อนสกรอล์บาร์ (scrollbar) ลงมาด้านล่าง แล้วเลือก 3D Printing – Millimeters

3. คลิกปุ่ม OKคำสั่ง Tape Measure

            ใช้เมื่อต้องการทราบความยาว หรือสร้างเส้นอ้างอิง วิธีใช้คือคลิกที่จุดเริ่มต้น ลากเมาส์ไปจุดสิ้นสุดที่ต้องการวัด จะได้ค่าความยาวคำสั่ง Protactor

           เป็นการสร้างเส้นอ้างอิงซึ่งอาศัยจุด และเส้นต่างๆ ในภาพทำมุมกัน หรือใช้ในการวัดมุมคำสั่ง Dimensions

           ใช้บอกความยาวของเส้น รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยความยาวเส้นในภาพสามารถวางได้หลายระนาบตามต้องการ แต่การบอกระยะระหว่างจุด 2 จุดคำสั่ง Text

           ใช้พิมพ์ข้อความเพื่อบอกรายละเอียดของชิ้นงาน คำอธิบาย หรือหมายเหตุ ทำให้การสื่อความหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคำสั่ง 3D Text

           เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างข้อความแบบสามมิติ โดยข้อความที่ได้จะมีลักษณะเป็นกรุ๊ป ซึ่งสามารถปรับแต่งเหมือนกับการปรับแต่งกรุ๊ปทั่ว ๆ ไป


วิธีการใช้คำสั่ง 3D Text

1. พิมพ์ข้อความตามต้องการ

2. Font: เลือกรูปแบบของตัวอักษร

3. Align: จัดตำแหน่งข้อความ

4. Height: กำหนดความสูงของตัวอักษร

5. Form: Filled คือกำหนดพื้นผิวและเส้นของตัวอักษร / Extruded คือกำหนดความหนาของข้อความ


การปรับแต่งข้อความ

1. ปรับแต่งด้วยคำสั่ง Entity Info เพื่อปรับแต่งลักษณะของสีหรือพื้นผิว


2. ปรับแต่งด้วยคำสั่ง  Scale เป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับขนาดของข้อความ


3. ปรับแต่งข้อความด้วย  push-pull เพื่อปรับเปลี่ยนความหนาของข้อความ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง  Select ดับเบิลคลิกเข้าไป แล้วใช้  push-pull ปรับแต่งความหนาตามต้องการ