ความหมายและหลักการออกแบบ

1
2268

สามมิติ

          สามมิติคือการแสดงวัตถุหรือชิ้นงานให้เห็นความกว้าง ความสูง และความลึก ซึ่งแตกต่างจากสองมิติคือ สองมิติมีแค่ความกว้าง และความสูงเท่านั้น ทำให้สามารถนำเสนอวัตถุ หรือชิ้นงานนั้นๆ ให้สื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้นคอมพิวเตอร์สามมิติ

          การสร้างโมเดลจำลองตามจินตนาการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โมเดลที่สร้างขึ้นมีความกว้าง ความสูง และความลึก สามารถมองเห็นได้รอบด้านการออกแบบ

          การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ ซึ่งการออกแบบครอบคลุมถึงการออกแบบวัตถุ ระบบ หรือ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ และยังรวมไปถึง การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) แบบที่ออกมาอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นเพียงนามธรรมก็ได้ ผู้ที่ออกแบบจะเรียกว่า นักออกแบบ ซึ่งหมายถึงคนที่ทำงานวิชาชีพในสาขาการออกแบบที่แตกต่างกันไป เช่น นักออกแบบแฟชั่น, นักออกแบบแนวความคิด หรือนักออกแบบเว็บไซต์หลักการออกแบบ

1. การจัดวางตำแหน่ง (Alignment)

การจัดวางเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการออกแบบ เริ่มตั้งแต่การวางองค์ประกอบลงบนส่วนต่างๆ ให้น่าสนใจ มีความสอดคล้องกัน การจัดวางตำแหน่งวัตถุต่างๆ ควรจัดเรียงตำแหน่งขององค์ประกอบให้เป็นลำดับ อ่านง่าย สบายตา มีทิศทางการมองที่ชัดเจน


2. ลำดับความสำคัญ (Hierarchy)

ถ้าในงานออกแบบชิ้นนั้นมีองค์ประกอบที่หลากหลาย ต้องให้น้ำหนักความสำคัญไปในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร โดยการนำหลักการเรียงลำดับความสำคัญ (Hierarchy) มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการเน้นตัวหนังสือใหญ่ๆ จัดวางส่วนที่ต้องการจะเน้นให้โดดเด่นกว่าส่วนอื่น รวมถึงการใช้รูปร่างหรือเฟรมต่างๆ เข้ามาช่วยสร้างจุดสนใจ


3. ความขัดแย้ง (Contrast)

Contrast เป็นอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญมากในการออกแบบ เพราะหลักการนี้สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยสร้างความสำคัญให้กับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารได้ โดยหลักการนี้จะเกิดจากการนำส่วนประกอบ 2 สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน เช่น สีดำกับสีขาว หนากับบาง สมัยใหม่กับสมัยเก่า หรืออื่นๆ มาไว้ด้วยกัน


4. การซ้ำ (Repetition)

การซ้ำเป็นหลักการออกแบบที่นำองค์ประกอบหมือนกันตั้งแต่ 2 แบบขึ้นไปเป็นมารวมให้อยู่ในงานเดียว การซ้ำสามารถทำให้สิ่งที่ต้องการนำเสนอและสื่อสารมีน้ำหนักและคุณค่ามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้ในการทำ Branding เพื่อให้ผู้คนสามารถจดจำแบรนด์ได้


5. การจัดวางไว้ใกล้ๆ กัน (Proximity)

Proximity เป็นหลักการที่นิยมนำมาใช้ในเพื่อจัดการกับองค์ประกอบใน Page โดยเริ่มจากการนำส่วนประกอบที่มีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันมารวมเป็นกลุ่มไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ เช่น สี ตัวอักษร ขนาด รูปแบบ จนได้เป็นภาพรวมของงานออกแบบที่สมบูรณ์


7. สี (Color)

สีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการออกแบบ และเป็นส่วนที่เราต้องให้ความใส่ใจอย่างเป็นพิเศษ เพราะสีในงานออกแบบนั้นมีอิทธิพลต่อผู้รับชมเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละสีก็สามารถที่จะนำมาใช้และสื่อถึงความหมายที่แตกต่างกันไป


8. ที่ว่าง (Space)

ในส่วนประกอบของงานออกแบบ ที่ว่างก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะเราสามารถเลือกใส่อักษร ข้อความ หรือการออกแบบแนว Negative space มาช่วยสร้างจุดเด่นให้กับสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ตัวอย่างการสร้างงานสามมิติ

ขอบคุณวิดีโอจากครู ธนากรณ์ เจริญยิ่ง


อ้างอิง

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ”, https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 3 พ.ย. 61

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “การออกแบบ”, https://th.wikipedia.org สืบค้นวันที่ 3 พ.ย. 61

ชัชญา พานิช, “8 หลักการออกแบบที่จะทำให้คนสนใจงานของคุณอย่างแน่นอน!!”, https://www.applicadthai.com สืบค้นวันที่ 3 พ.ย. 61

staffnut, “หลักการออกแบบ”, http://www4.eduzones.com สืบค้นวันที่ 3 พ.ย. 61

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.