กลุ่มเครื่องมือ View และ Camera

0
1258

          การกำหนดและควบคุมมุมมองต่างๆ นั้น เราควรเข้าใจการมองภาพในเชิงสามมิติ เพื่อสร้างงานได้อย่างถูกต้อง SketchUp มีกลุ่มเครื่องมือ View ที่ใช้แสดงมุมมองต่างๆ บนโปรแกรม และกลุ่มเครื่องมือ Camera ซึ่งใช้ในการควบคุมมุมมองกลุ่มเครื่องมือ View

          เราสามารถแสดงมุมมองมาตรฐานของแบบจำลองได้โดยคลิกเมนู View > Toolbar > Views ซึ่งจะแสดงเครื่องมือที่ประกอบด้วยมุมมองภาพแบบต่างๆกลุ่มเครื่องมือ Camera

          กลุ่มเครื่องมือ Camera ใช้จัดการกับมุมมองแบบต่างๆ ทำให้เราตรวจสอบงานในมุมมองต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงช่วยลดความผิดพลาดในการสร้างงานได้ ซึ่งกลุ่มเครื่องมือ Camera ประกอบด้วยคำสั่งต่อไปนี้

  1. Orbit ใช้เปลี่ยนมุมมองในแนวแกนสามมิติ โดยการคลิกเมาส์ลากไปยังมุมมองที่ต้องการ (ถ้าเรากดปุ่ม Shift ในระหว่างใช้เครื่องมือ orbit จะกลายเป็นเครื่องมือ Pan ทันที)
  2. Pan ใช้ย้ายภาพบนหน้าจอในแนวระนาบคือ แนวนอนและแนวตั้ง
  3. Zoom ใช้ขยายหรือย่อภาพตามต้องการ (สามารถใช้ Scroll Wheel แทนเครื่องมือ Zoom ได้)
  4. Zoom Window ใช้ดูภาพภายในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนด โดยคลิกลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย จนได้กรอบสี่เหลี่ยมตามต้องการ โปรแกรมจะแสดงเฉพาะภาพภายในกรอบ
  5. Zoom Extents โปรแกรมจะแสดงชิ้นงานทั้งหมดแบบเต็มหน้าจอ
  6. Previous ใช้เครื่องมือเมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองก่อนหน้านี้
  7. Position Camera ใช้กำหนดตำแหน่งการวางกล้องในจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อมองภาพจากจุดนั้นรอบตัว 360 องศา โดยคลิกตำแหน่งที่ต้องการวางกล้อง
  8. Look Around ใช้เปลี่ยนมุมมองในการดูแบบจำลอง เปรียบเสมือนเรายืนอยู่กับที่และมองแบบจำลองไปในทิศต่างๆ ตามที่เราต้องการ
  9. Walk ใช้จำลองการเดินไปบนแบบจำลอง เมื่อคลิกเมาส์ลากขึ้นด้านบนจะเป็นการจำลองการเดินเข้าไป หากคลิกเมาส์ลากลงล่างจะเดินถอยออกมา และเมื่อคลิกเมาส์ซ้ายหรือขวาจะเป็นการเหลี่ยวมองไปด้านซ้ายหรือขวาตามลำดับ