ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1
6731

          ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้

1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามลักษณะของแพลตฟอร์ม

          ซึ่งขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ทำงานอยู่บนฮาร์ดแวร์นั้นๆ ได้แก่

1.1 โปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, iWork Pages, OpenOffice Writer, LibreOffice Text Document

1.2 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา เช่น Office 365, Google Docs

1.3 โปแรกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้งานผ่านเบราเซอร์ เช่น Office 365, Google Docs2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามลักษณะการใช้งาน

          2.1 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานทั่วไป

ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความสามารถ ตัวอย่าง
ประมวลผลคำ สร้าง ตกแต่งเอกสาร Microsoft Word, iWork Pages, OpenOffice Writer, LibreOffice Text Document, Google Docs
ตารางคำนวณ สร้างตารางงานเพื่อใช้ในการคำนวณ Microsoft Excel, iWork Numbers, OpenOffice Calc, LibreOffice Spreadsheet, Google Sheets
นำเสนองาน สร้าง ตกแต่งสไลด์นำเสนอ Microsoft PowerPoint, iWork Keynote, OpenOffice Impress, LibreOffice Presentation, Google Slides
คอมพิวเตอร์กราฟิก สร้าง ตกแต่งภาพ Adobe Photoshop, Paint, GIMP          2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับสื่อสารและทำงานร่วมกัน

ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์ ความสามารถ ตัวอย่าง
รับ-ส่งข้อความ ผู้ใช้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถรับ-ส่งข้อความซึ่งกันและกันได้ Facebook Messenger, Line
รับ-ส่งอีเมล ผู้ใช้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกันและกันได้ Outlook, Gmail
จัดเก็บ/แบ่งปัน ข้อมูลออนไลน์ ให้บริการพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งสามารถแบ่งปันแก่สมาชิกได้ Google Drive, Microsoft OneDrive, iCloud, DropBox