ตัวดำเนินการบูลีน

1
7577

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้เรียนรู้การใช้คำสั่งการตัดสินใจแบบมีทางเลือก (if และ if-else) มาแล้ว สามารถกลับไปทบทวนได้ที่ https://kru-it.com/computing-science-m1/python-command-for-if-if-else/

ในบทเรียนนี้จะเป็นการใช้คำสั่งการเปรียบเทียบค่าโดยใช้ตัวดำเนินการบูลีนได้แก่ and or หรือ not ในการเชื่อมต่อนิพจน์เปรียบเทียบอย่างง่ายเข้าด้วยกัน          การเชื่อมนิพจน์ 2 นิพจน์ด้วย and จะเป็นจริง(True) ถ้าทั้งสองนิพจน์เป็นจริงทั้งคู่ ส่วนกรณีอื่นๆ จะเป็นเท็จ(False) เช่น ถ้าตัวแปร a เก็บค่า 7 และตัวแปร b เก็บค่า 3          การเชื่อมนิพจน์ 2 นิพจน์ด้วย or จะเป็นจริง(True) ถ้ามีนิพจน์ใดนิพจน์หนึ่งเป็นจริง  เช่น ถ้าตัวแปร a เก็บค่า 7 และตัวแปร b เก็บค่า 3          นิพจน์ที่มี not นำหน้าจะมีค่าความจริงตรงกันข้าม เช่น ถ้าตัวแปร a เก็บค่า 7 แล้วมีเงื่อนไข not a <= 5 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจริงทดลองเขียนโปรแกรม

1. เปิดโปรแกรม IDE สำหรับเขียนโปรแกรมขึ้นมา เช่น JetBrains-PyCharm-Edu หรือ Thonny

2. คลิกที่ Python Console เพื่อเริ่มเขียนโปรแกรมหาผลลัพธ์ค่าความจริงจากนิพจน์เปรียบเทียบที่มีการใช้ตัวดำเนินการบูลีน


3. พิมพ์คำสั่ง a = 5 แล้วกดปุ่ม Enter

4. พิมพ์คำสั่ง a>7 and a<9 แล้วกดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์คือ False

5. พิมพ์คำสั่ง a>7 or a<9 แล้วกดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์คือ True

6. พิมพ์คำสั่ง not a>7 แล้วกดปุ่ม Enter จะได้ผลลัพธ์คือ True

อ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 หน้า 29