เงื่อนไขทางเลือก if-elif-else

1
5240

          คำสั่ง if-else ช่วยให้โปรแกรมไพทอนสามารถตัดสินใจเลือกทำงานชุดคำสั่งตามผลลัพธ์ของเงื่อนไข ซึ่งมีสองทางเลือก และหากมีทางเลือกมากกว่านั้นสามารถใช้คำสั่ง if-else ร่วมกันหรือซ้อนกันได้ นั่นคือคำสั่ง if-elif-else โดยมีรูปแบบดังนี้

if เงื่อนไขทางเลือก 1 :

                    ชุดคำสั่ง 1

elif เงื่อนไขทางเลือก 2 :

                    ชุดคำสั่ง 2

elif เงื่อนไขทางเลือก 3 :

                    ชุดคำสั่ง 3

          …

else :

                    ชุดคำสั่งสุดท้ายทดลองเขียนโปรแกรม

          เงื่อนไข : เขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเพื่อแจ้งราคาค่าเข้าชมละครลิง ซึ่งปกติราคา 20 บาท ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะเสียค่าเข้าชมครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม

1. เปิดโปรแกรม IDE สำหรับเขียนโปรแกรมขึ้นมา เช่น JetBrains-PyCharm-Edu หรือ Thonny

2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

age=int(input(“อายุของท่านคือ “))
if age >= 60:
  print(“ค่าเข้าชมของท่านคือ 10 บาท”)
elif age <= 3:
  print(“ค่าเข้าชมของท่านคือ 0 บาท”)
else:
  print(“ค่าเข้าชมของท่านคือ 20 บาท”)


3. จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ


อ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 หน้า 34