ฟังก์ชัน

1
3985

          ฟังก์ชัน (function) เป็นโปแรกรมย่อยที่เขียนขึ้นเพื่อให้ทำงานเฉพาะตามที่กำหนด ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันได้สะดวกโดยไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งซ้ำอีก ทำให้การเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ทำงานได้เร็วและตรวจสอบโปรแกรมได้ง่าย

          ไพทอนมีฟังก์ชันให้ใช้งานเป็นจำนวนมาก อาทิ input(), print(), int() และ float() เป็นต้น การใช้งานทำได้โดยเรียกชื่อฟังก์ชัน พร้อมกับส่งค่าของข้อมูลตามที่ฟังก์ชันนั้นๆ กำหนด เช่น print(‘area = ‘,a)แนะนำฟังก์ชัน turtle

ไพทอนมีฟังก์ชัน turtle ซึ่งมีต้นฉบับมาจากภาษา Logo โดยจะมีในโปรแกรม Python เวอร์ชั่น Python 2.6 และ Python 3 เป็นต้นมา สำหรับใช้ฝึกเขียนโปรแกรมขั้นเริ่มต้น โดยใช้เต่าในการลากเส้นหรือวาดรูป


ทดลองเขียนโปรแกรม

          เงื่อนไข : เขียนโปรแกรมภาษาไพทอนโดยใช้ฟังก์ชัน turtle เพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

1. เปิดโปรแกรม IDE สำหรับเขียนโปรแกรมขึ้นมา เช่น JetBrains-PyCharm-Edu หรือ Thonny

2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

from turtle import*
shape("turtle")
forward(100)
right(90)
forward(100)
right(90)
forward(100)
right(90)
forward(100)
mainloop()

3. จะได้ผลลัพธ์ดังภาพอ้างอิง :

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 หน้า 39

168training.com, “ฝึกเขียนโปรแกรมกับเต่าไพทอน”, http://www.168training.com/e-learning_new/python/lesson7/index.php สืบค้นวันที่ 17 ก.ค. 62

yuwadee, “ภาษาไพทอน (Python) คืออะไร? ภาษาที่สอนในหนังสือวิทยาการคำนวณ ม.1”, https://teen.mthai.com/education/167228.html สืบค้นวันที่ 17 ก.ค. 62

1 ความคิดเห็น