สร้างเกมบวกเลขด้วย Scratch

1
2517

“การสร้างแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้ผู้ใช้อื่นใช้งาน มีหลากหลายรูปแบบ เช่น งานกราฟฟิก งานที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล เครื่องมือทำงาน สื่อการเรียนรู้ เกม เพราะเหตุใดแอปพลิเคชันบางอย่างถึงได้รับความนิยมมาก กว่าจะมาเป็นแอปพลิเคชันที่ดีต้องทำอย่างไร นอกจากสร้างตามความสนใจของผู้พัฒนาแล้ว ยังต้องสำรวจความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ สร้าง และทดสอบ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยโปรแกรม Scratch สามารถใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้อย่างง่ายได้”


ทดลองสร้างเกมบวกเลขด้วย Scratch

สถานการณ์ :โปรแกรมจะสุ่มตัวเลขจำนวน 2 จำนวน ให้ผู้เล่นบวกเลขทั้งสองจำนวนแล้วพิมพ์คำตอบที่ถูกต้อง เมื่อพิจารณาสถานการณ์แล้ว สามารถดำเนินการได้ดังนี้


แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย

คำถามคำตอบ
1. เลือกจำนวน 2 จำนวนขึ้นมาอย่างไรเลือกจากการสุ่มจำนวน 1 ถึง 10
2. มีการแสดงผลอย่างไร เมื่อผู้เล่นตอบถูกแสดงเครื่องหมายถูก ถ้าผู้เล่นพิมพ์คำตอบถูก
3. มีการแสดงผลอย่างไร เมื่อผู้เล่นตอบผิดแสดงเครื่องหมายผิด ถ้าผู้เล่นพิมพ์คำตอบผิด
4. มีการแสดงผลอย่างไรเมื่อผู้เล่นไม่ตอบรอจนกว่าผู้เล่นจะตอบ
5. ผู้เล่นใส่คำตอบด้วยวิธีการใดพิมพ์ตัวเลขผลของการบวก
6. คำถามมีกี่ข้อไม่จำกัด
7. มีการเปลี่ยนคำถามเมื่อใดเปลี่ยนคำถามเมื่อผู้เล่นพิมพ์คำตอบที่ถูก
8. เมื่อผู้เล่นตอบถูก จะได้กี่คะแนนเมื่อตอบถูกจะได้ 1 คะแนน สะสมไปเรื่อยๆ
9. เมื่อผู้เล่นตอบผิด จะได้กี่คะแนนเมื่อตอบถูกจะได้ 0 คะแนน


วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

          ข้อมูลเข้า :        คำตอบของผู้เล่น

          ข้อมูลออก :      แสดงผลการตรวจสอบ โดยแสดงผลเป็นเครื่องหมายถูกหรือผิด

          วิธีการตรวจสอบ : มีตัวอย่างดังนี้

                    เมื่อสุ่มจำนวน 2 จำนวน ได้ 2 และ 6 ผู้เล่นตอบว่า 8 จะแสดงเครื่องหมายถูก

                    เมื่อสุ่มจำนวน 2 จำนวน ได้ 3 และ 8 ผู้เล่นตอบว่า 10 จะแสดงเครื่องหมายผิด


การวางแผนการแก้ปัญหา

การออกแบบหน้าจอโปรแกรม จะนำเสนอตัวเลขจำนวน 2 จำนวน ให้ผู้เล่นนำเลขทั้ง 2 จำนวนมาบวกกันแล้วพิมพ์คำตอบที่ถูกต้อง ถ้าผู้เล่นพิมพ์คำตอบถูกต้องจะแสดงเครื่องหมายถูก

จากสถานการณ์และการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย อาจกำหนดส่วนประกอบหน้าจอได้ดังนี้

          (1) ตัวแปร num1 และ num2 จะทำการสุ่มตัวเลขขึ้นมาให้ผู้เล่นนำไปบวกกัน และตัวแปร score จะเก็บคะแนนขแงผู้เล่นไว้

          (2) แสดงผลตัวแปร num1 และ num2 ให้ผู้เล่นนำไปบวกกัน

          (3) ส่วนที่รับค่าคำตอบจากผู้เล่น

          (4) เครื่องหมายถูก จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้เล่นตอบถูก


เริ่มเขียนโปรแกรม

Sprite1


Button4


Button5

อ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 หน้า 53


Comments are closed.