สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI)

1
1639

ในการเขียนโปรแกรมที่มีส่วนติดต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface: GUI) ช่วยให้เห็นภาพรวมของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ในภาษาไพทอนมีโมดูล tkinter ที่ช่วยให้การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ทำได้โดยง่ายและรวดเร็ว มี 4 ขั้นตอนดังนี้

1. นำเข้าโมดูล tkinter

2. สร้างหน้าต่างหลัก (main window)

3. จัดวางวิดเจ็ต (widget) หรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ลงในหน้าต่างหลัก เช่น ปุ่มกด กล่องข้อความ

4. เชื่อมโยงเหตุการณ์ (event) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับวิดเจ็ตเข้ากับส่วนของโปรแกรมย่อย เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้ตามต้องการ

ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้สร้างโปรแกรมที่มีส่วนติดต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface: GUI) ด้วยโมดูล tkinter ของไพทอน เพื่อสร้างแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขอย่างง่ายที่สามารถคำนวณผลบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม โดยมีขั้นตอนดังนี้


การสร้างหน้าต่างหลักด้วย tkinter

ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Thonny หรือใช้เว็บไซต์ https://repl.it/ หรือ IDE ที่นักเรียนถนัด แล้วเขียนโค้ดคำสั่งตามนี้

import tkinter as tk
m=tk.Tk()
m.title(‘Main window’)
m.mainloop()

ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเพิ่มปุ่มลงในหน้าต่างหลัก

ตัวอย่างนี้ นักเรียนจะได้ทดลองสร้างโปรแกรมโดยการสร้าง button ที่มีชื่อ “Stop” และเมื่อคลิกที่ปุ่มจะทำการหน้าต่างโปรแกรมจะปิดออกไป

import tkinter as tk
m=tk.Tk()
m.title(‘Main window’)
button=tk.Button(m,text=’Stop’,width=25,command=lambda:m.destroy())
button.pack()
m.mainloop()

ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเพิ่มวิดเจ็ตลาเบลลงในหน้าต่างหลัก

ตัวอย่างนี้ นักเรียนจะได้ทดลองสร้างโปรแกรมนับเลข โดยจะมี label แสดงจำนวนครั้งของการคลิกที่ปุ่ม “Counting” และเมื่อคลิกที่ปุ่ม “Stop” โปรแกรมจะหยุดการทำงานและปิดออกไป

import tkinter as tk

def counting():

     global count

     global label1Text

     count+=1

     label1Text.set(str(count))

m=tk.Tk()

count=0

label1Text=tk.StringVar()

label1Text.set(str(count))

m.title(‘Main window’)

button=tk.Button(m,text=’Stop’,width=25,command=lambda:m.destroy())

button.pack()

button2=tk.Button(m,text=’Counting’,width=25,command=lambda:counting())

button2.pack()

label1=tk.Label(m,borderwidth=2,relief=”ridge”,textvariable=label1Text,width=30)

label1.pack()

m.mainloop()

ผลลัพธ์ของโปรแกรม


การเพิ่มปุ่มตัวเลขบนเครื่องคิดเลข

ตัวอย่างนี้ นักเรียนจะได้ทดลองสร้างโปรแกรมเครื่องคิดเลข โดยจะมี label แสดงผลของการคลิกปุ่มตัวเลข 1 และเมื่อคลิกที่ปุ่ม “Stop” โปรแกรมจะหยุดการทำงานและปิดออกไป

import tkinter as tk

def press(n):

     global expression

     global label1Text

     expression = expression+n

     label1Text.set(expression)

m=tk.Tk()

m.title(‘Main window’)

expression=’ ‘

label1Text=tk.StringVar()

label1Text.set(expression)

label1=tk.Label(m,borderwidth=2,relief=’ridge’,textvariable=label1Text,width=30)

label1.pack()

button1=tk.Button(m,text=’1′,width=25,command=lambda:press(‘1’))

button1.pack()

button=tk.Button(m,text=’Stop’,width=25,command=lambda:m.destroy())

button.pack()

m.mainloop()

ผลลัพธ์ของโปรแกรม


การจัดวางวิดเจ็ตแบบกริด

import tkinter as tk

def press(n):

     global expression

     global label1Text

     expression = expression+n

     label1Text.set(expression)

m=tk.Tk()

m.title(‘Main window’)

expression=’ ‘

label1Text=tk.StringVar()

label1Text.set(expression)

label1=tk.Label(m,borderwidth=2,relief=’ridge’,textvariable=label1Text,width=20)

label1.grid(row=0,columnspan=2)

button1=tk.Button(m,text=’1′,width=6,command=lambda:press(‘1’))

button1.grid(row=2,column=0)

button2=tk.Button(m,text=’2′,width=5,command=lambda:press(‘2’))

button2.grid(row=2,column=1)

button3=tk.Button(m,text=’3′,width=6,command=lambda:press(‘3’))

button3.grid(row=1,column=0)

button4=tk.Button(m,text=’4′,width=5,command=lambda:press(‘4’))

button4.grid(row=1,column=1)

button=tk.Button(m,text=’Stop’,width=16,command=lambda:m.destroy())

button.grid(row=3,columnspan=2)

m.mainloop()

ผลลัพธ์ของโปรแกรม
อ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 หน้า 38


Comments are closed.