การดำเนินงาน

1
2795

          ในขั้นตอนการดำเนินงาน จะเป็นขั้นตอนที่ต้องพัฒนาชิ้นงาน หรือดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้งานสำหรับส่งมอบ โดยขั้นตอนการพัฒนา แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

1. การเตรียมการ

          ในการดำเนินงานตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ ต้องเตรียมทรัพยากรให้พร้อมตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนการวางแผน


2. การลงมือพัฒนา

          ในขั้นตอนนี้ ควรมีการบันทึกความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ


3. การทดสอบและแก้ไข

          เป็นการทดสอบผลลัพธ์ว่าตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตหรือไม่ หากไม่ตรงให้แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ นอกจากนี้ผู้จัดทำโครงงานควรมีการจดบันทึกปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ที่พบ รวมถึงวิธีการแก้ไข เพื่อนำไปปรับปรุงการพัฒนาโครงงานต่อไปกิจกรรม

          นักเรียนลงมือดำเนินการพัฒนาชิ้นงาน หรือดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้งานสำหรับส่งมอบ

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 85-86

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.