การสรุปและเผยแพร่งาน

1
3801

          หลังจากการพัฒนาโครงงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้พัฒนาควรเขียนรายงานโครงงานและเผยแพร่ผลงาน ซึ่งมีรูปแบบและหัวข้อที่สำคัญดังนี้

1. การเขียนรายงาน

          การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน มีโครงร่างที่ใช้เป็นมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้

          – บทที่ 1 บทนำ

          – บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

          – บทที่ 3 วิธีดำเนินงานโครงงาน

          – บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

          – บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มรายงานโครงงานได้ที่นี่2. การนำเสนอ

          การนำเสนอไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม การนำเสนออาจอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมนำเสนอ หรือโปสเตอร์ โดยทั่วไปแล้วการนำเสนอควรมีสาระสำคัญดังนี้

          1) ข้อมูลของโครงงาน เช่น ชื่อของโครงงาน ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา

          2) คำอธิบายว่าทำไมถึงทำโครงงานนี้ มีเหตุจูงใจอะไร มีความสำคัญอย่างไร

          3) วิธีดำเนินงาน โดยเลือกเฉพาะที่สำคัญมานำเสนอ

          4) อธิบายผลลัพธ์ของโครงงาน

          5) สรุปผลของโครงงาน

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 90

Comments are closed.