การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล

2
8181

            ในบทเรียนนี้จะได้เรียนรู้กับขั้นตอนวิธีพื้นฐานในการจัดเรียงข้อมูล (Sort) และการค้นหาข้อมูล (Search) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์กันที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันการจัดเรียงข้อมูล

          การจัดเรียงข้อมูลเป็นสิ่งที่พบอยู่เสมอ เมื่อต้องการประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ครูตรวจข้อสอบของนักเรียน และต้องการบันทึกคะแนนลงสมุดบันทึกคะแนนนักเรียนที่ยมีการเรียงเลขที่เอาไว้ การเรียงลำดับข้อมูลด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมจะทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างสถานการณ์

          ให้เรียงลำดับตัวเลขในตารางด้านล่างนี้ จากน้อยไปหามาก

84 96 8 77 92 35 61 90 50 56
85 60 9 62 13 58 42 54 44 86          โดยทั่วไปการเรียงลำดับจำนวนเต็ม อาจใช้การจัดเรียงข้อมูลได้ 2 แบบ คือ

         1. การจัดเรียงแบบเลือก (Selection sort)

          การเรียงลำดับแบบเลือก เป็นขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับอย่างง่ายโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ ทำงานโดยการหาค่าเหมาะสมที่สุด (ค่ามากสุดหรือน้อยสุด) ที่อยู่ในรายการส่วนที่ยังไม่เรียงและนำค่าเหมาะที่สุดนั้นมาต่อท้ายของส่วนที่เรียงแล้ว

ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการเรียงลำดับแบบเลือก โดยสีเหลือง คือ เรียงเรียบร้อยแล้ว , สีแดง คือ ค่าที่น้อยที่สุดในปัจจุบัน และสีฟ้า คือ ค่าที่กำลังพิจารณา


         2. การเรียงลำดับแบบแทรก (Insertion sort)

          การเรียงลำดับแบบแทรก เป็นขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับอย่างง่าย ทำงานโดยจะแบ่งข้อมูลในรายการเป็นสองส่วนคือส่วนที่เรียงแล้วและส่วนที่ยังไม่เรียง แน่นอนว่าในตอนเริ่มแรกส่วนที่เรียงแล้วก็จะมีอย่างน้อยหนึ่งตัว และจะเริ่มหยิบข้อมูลตัวหนึ่งของส่วนที่ยังไม่เรียงมาเปรียบเทียบเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการแทรกลงในข้อมูลส่วนที่เรียงแล้ว ลักษณะเดียวกับการเรียงไพ่ในมือ ดังนั้นการเรียงลำดับแบบแทรกจึงไม่เหมาะในการทำงาน ในรายการที่มีจำนวนสมาชิกมาก ๆ

ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของการเรียงลำดับแบบแทรกกิจกรรม

          ให้นักเรียนแสดงขั้นตอนวิธีเรียงข้อมูลแบบเลือก และแบบแทรก

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 51

myalgo.wordpress.com, “Selection Sort”, https://myalgo.wordpress.com/2010/09/02/selection-sort/, สืบค้นวันที่ 31 พ.ค. 61

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “การเรียงลำดับแบบเลือก”, https://th.wikipedia.org/, สืบค้นวันที่ 31 พ.ค. 61

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, “การเรียงลำดับแบบแทรก”, https://th.wikipedia.org/, สืบค้นวันที่ 31 พ.ค. 61

เอกราช เจริญผล, “การจัดเรียงข้อมูล (Sorting)”, http://aekaratdatastructure.blogspot.com/2013/01/insertion-sort.html, สืบค้นวันที่ 31 พ.ค. 61

Comments are closed.