การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

0
8377

การเขียนโปรแกรมที่ดี จำเป็นต้องมีแบบแผนและสามารถถ่ายทอดกันได้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้


ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน สามารถแบ่งออกเป็น

1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ คือ ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เช่น Windows

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น โปรแกรม Paint


เริ่มต้นเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

 การใช้รหัสคำสั่ง คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนคำสั่ง


ตัวอย่าง การใช้รหัสคำสั่งเขียนโปรแกรมพาแมวกลับบ้านอ้างอิง
มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด