การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

1
2146

โปรแกรมกราฟิก


ส่วนประกอบที่สำคัญของหน้าจอโปรแกรม Paint มีดังนี้

1. กล่องเครื่องมือ (Tools Box) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี

2. แปรงพู่กันที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี

3. รูปแบบหรือลักษณะพิเศษ (Shape) เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับรูปแบบ เช่น รูปหัวใจ รูปดาว เป็นต้น

4. ขนาดเส้น (Size Line) เป็นการเปลี่ยนขนาดเส้นที่ใช้กำหนดวาดชิ้นงาน

5. สี (Color) ช่องแสดงสีที่เราสามารถนำมาใช้งานได้

6. ปุ่มมินิไมซ์ (Minimize button) ใช้ลดขนาดหน้าต่างโปรแกรม

7. ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize button) ใช้ขยายหน้าต่างการทำงาน

8. ปุ่มโคลส (Close) ใช้สำหรับปิดโปรแกรม


โปรแกรมประมวลคำ


ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Microsoft Office Word

1. หน้าแรก (HOME) คำสั่งแรกใช้สำหรับจัดการกับข้อความ ตัวอักษร ย่อหน้า และสไตล์

2. แทรก (INSERT) คำสั่งสำหรับแทรกส่วนเพิ่มเติมลงไปในหน้าเอกสาร เช่น แทรกตาราง

แทรกรูปภาพ  แทรกแผนภูมิ เป็นต้น

3. ออกแบบ (DESIGN) คำสั่งสำหรับออกแบบเอกสารสำเร็จรูป

4. เค้าโครงหน้ากระดาษ (PAGE LAYOUT) คำสั่งสำหรับออกแบบหรือตกแต่งหน้ากระดาษ เช่น การกำหนดขนาดกระดาษ  การจัดย่อหน้า

5. การอ้างอิง (REFERENCES) คำสั่งสำหรับการจัดเชิงอรรถอ้างอิง เช่น การทำสารบัญ การใส่บันทึกช่วยจำ และการสร้างบรรณานุกรม

6. การส่งจดหมาย (MAILINGS) คำสั่งสำหรับสร้างและจัดการกับป้ายผนึกจดหมาย และจดหมายเวียน

7. รีวิว (REVIES) คำสั่งสำหรับทบทวน ตรวจทาน และปรับปรุงเอกสาร

8. มุมมอง (VIEW) คำสั่งสำหรับมุมมองเอกสาร


โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมการนำเสนองานได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนำเสนอเป็นตัวอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรแกรมนั้นสามารถนำสื่อเหล่านี้มาผสมผสานได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด


ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

1. ปุ่ม File (แฟ้ม) เป็นส่วนที่ใช้เก็บคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้งานในโปรแกรม เช่น คำสั่ง สร้าง (New), บันทึก (Save) เป็นต้น

 2. Control box (ปุ่มควบคุม) Windows เป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมการ เปิด-ปิด และขยายหน้าต่างโปรแกรมที่ได้เปิดขึ้นมา

3. Ribbon (ริบบอน) เป็นแถบที่ใช้รวบรวมเครื่องมือการใช้งานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

4. Slide and outline เป็นส่วนที่ใช้แสดงแบบจำลองของภาพนิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสไลด์โชว์

5. Slide Pane เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์โชว์