การเปรียบเทียบ

1
3576

การเปรียบเทียบ คือ การพิจารณาเทียบเคียงสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สององค์ประกอบขึ้นไป เพื่อให้เห็นลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันระหว่างสิ่งเหล่านั้น โดยการสังเกต

การเปรียบเทียบลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

ภาพ ข.    ภาพ ค.    ภาพ ง.    ไม่มีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส

ตอบ ภาพ ก. เพราะโทรทัศน์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสการเปรียบเทียบลักษณะของรูปวงกลม

ภาพ ก.    ภาพ ข.    ภาพ ค.    ไม่มีลักษณะที่เป็นวงกลม

ตอบ ภาพ ง. เพราะแว่นขยายมีลักษณะเป็นวงกลมอ้างอิง
มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด