การแก้ปัญหาคืออะไร

0
6838

ในชีวิตประจำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียน หรือแม้แต่การเล่นเกม เมื่อพบกับปัญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะจัดการหรือแก้ปัญหาเหล่านั้นแตกต่างกันไป  ซึ่งแต่ละวิธีการอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลผู้นั้น โดยปกติมนุษย์มีกระบวนการในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
2. วางแผนการแก้ปัญหา
3. ดำเนินการแก้ปัญหา
4. ตรวจสอบและปรับปรุง

สถาณการณ์ เต้มาไม่ทันรถโรงเรียน ทำให้ไปโรงเรียนสาย เต้จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

อ้างอิง
Robot, “ขั้นตอนการแก้ปัญหา”, robotm1.weebly.com, สืบค้นวันที่ 13 มิ.ย. 62
มงคล ทะกอง, (2561), หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ), กรุงเทพฯ อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด