การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

1
3126

การใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ชำรุดเสียหายง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ตั้งคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากผนังพอสมควรเพื่อการระบายความร้อนที่ดี

2. ไม่เปิดและปิดเครื่องบ่อยๆ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

3. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยใช้ไม้กวาดขนไก่ หรือ แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นละอองจากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ด

4. ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มมารับประทานใกล้คอมพิวเตอร์

5. ควรคลุมผ้าหรือพลาสติกทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว