การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

1
3316

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร โดยการสื่อสารมีหลายช่องทางผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เราจึงควรศึกษาวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

1. ปรับแสงสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับดวงตา

2. นั่งในท่าที่เหมาะสม และไม่อยู่ใกล้หน้าจอมากเกินไป

3. พักสายตา พักอิริยาบถทุกๆ 20 นาที

4. ใช้เก้าอี้ที่มีขนาดเหมาะสมกับแต่ละบุคคล