การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1
2549

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างมาก ทำให้ต้องมีการปรับตัว และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เราจึงต้องรู้จักวิธีใช้งานสารสนเทศอย่างปลอดภัย ดังนี้

1. การเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต

ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่น เบอร์โทรศัพท์ ชื่อโรงเรียน ชื่อเพื่อนหรือผู้ปกครอง ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญเหล่านี้ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระบุตัวตนที่สำคัญอันหนึ่งทีเดียว ควรพึงระวังอย่างยิ่ง หากเราเปิดเผยข้อมูลมากเท่าไหร่ ภัยร้ายก็จะเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นเท่านั้น


2. การขอความช่วยเหลือในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัญหาต่างๆ จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ตการค้นหาข้อมูลต่างๆ  ทั้งที่ข้อมูลที่เป็นข้อความ เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้าง

  • กรณีที่นักเรียนอยู่โรงเรียน ถ้านักเรียนพบปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจาก ครู
  • กรณีที่นักเรียนอยู่บ้าน ถ้านักเรียนพบปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจาก ผู้ปกครอง