การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

1
4705

          ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 


1. โปรแกรมกราฟิก

          โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการวาดภาพ หรือการออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ที่มีรายละเอียดไม่ซับซ้อนมาก ทั้งสามารถสร้างทักษะการใช้ เมาส์และแป้นพิมพ์ได้อีกด้วย


ส่วนประกอบของโปรแกรมมีดังนี้

  1. กล่องเครื่องมือ (Tools Box) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
  2. แปรงพู่กันที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
  3. รูปแบบหรือลักษณะพิเศษ (Shape) เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับรูปแบบ เช่น รูปหัวใจ รูปดาว เป็นต้น
  4. ขนาดเส้น (Size Line) เป็นการเปลี่ยนขนาดเส้นที่ใช้กำหนดวาดชิ้นงาน
  5. สี (Color) ช่องแสดงสีที่เราสามารถนำมาใช้งานได้
  6. ปุ่มมินิไมซ์ (Minimize button) ใช้ลดขนาดหน้าต่างโปรแกรม
  7. ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize button) ใช้ขยายหน้าต่างการทำงาน
  8. ปุ่มโคลส (Close) ใช้สำหรับปิดโปรแกรม


การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

ขั้นตอนการวาดรูปแมลงเต่าทอง


การบันทึกงาน

1 คลิก file                          
2 คลิก Save                       
3 เลือกที่จัดเก็บไฟล์
4 ตั้งชื่อไฟล์ตามที่ต้องการ       
5 เลือกนามสกุลของไฟล์           
6 คลิก Save


การเรียกใช้ไฟล์งาน

1 คลิก file                

2 คลิก Open             

3 เลือกแหล่งเก็บไฟล์

4 เลือกไฟล์ที่ต้องการ     

5 คลิก Open


2. โปรแกรมประมวลคำ

โปรแกรม Microsoft word เป็นโปรแกรมประมวลคำ เพื่อช่วยให้เราจัดการงานด้านเอกสารได้สะดวกและง่ายดาย รวมถึงมีระเบียบมากขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะประกอบไปด้วยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เช่น การเขียนกราฟ อักษรศิลป์ และตาราง เป็นต้น


ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Microsoft word

          1. แถบเครื่องมือด่วน แถบเก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ โดยโปรแกรม กำหนดค่าเริ่มต้นให้ แต่สามารถเพิ่มเติมได้

          2. แถบชื่อเรื่อง แถบแสดงชื่อและประเภทของไฟล์

          3. แถบควบคุมวินโดวส์ ปุ่มจัดการหน้าต่างโปรแกรม ใช้สำหรับ ย่อ ขยาย และปิด

          4. ริบบอน แถบกลุ่มคำสั่งซึ่งประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ โดยจะเก็บรวบรวมคำสั่งไว้เป็นหมวดหมู่

          5. แถบย่อ/ขยายเอกสาร ปุ่มปับขนาดการแสดงผลของเอกสาร ย่อหรือขยาย คลิกรูป หรือเครื่องหมาย + หมายถึง ขยายเอกสาร คลิกรูป หรือเครื่องหมาย –  หมายถึง ย่อเอกสาร

          6. แถบมุมมองเอกสาร ปุ่มกำหนดมุมมองการแสดงผลของเอกสาร

          7.พื้นที่การทำงาน เป็นส่วนที่ใช้ในการพิมพ์และแสดงข้อความ


การแก้ไขตกแต่งเอกสาร


การแทรกรูปภาพ

1 คลิกแทรก                       

 2 คลิกรูปภาพ                      

3 เลือกแหล่งเก็บข้อมูล

4 เลือกรูปภาพที่ต้องการ           

5 คลิกแทรก


การใส่ขอบกระดาษ


ตัวอย่างกระดาษที่ใส่ขอบอ้างอิง

กนกภัณฑ์ สุวรรณ์ “การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 “ ,http://krukanokphan.net/1p1.html, สืบค้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ช 0247, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ