การแก้ปัญหาเบื้องต้น

1
9079

ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัญหาบางปัญหาเราสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ทันที แต่บางปัญหาอาจต้องใช้เวลานานในการค้นหาคำตอบ ซึ่งคำตอบที่ได้ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ การแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลมีขั้นตอนและใช้เวลาที่แตกต่างกัน เนื่องจากความรู้และประสบการณ์ จะส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา


ขั้นตอนการแก้ปัญหา


สถานการณ์ตัวอย่าง

การวางแผนไปโรงเรียน
1. วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

2. วางแผนการแก้ปัญหา

3. ดำเนินการแก้ปัญหา

ทำตามขั้นตอนที่วางแผนไว้

4. ตรวจสอบและปรับปรุง

ตรวจสอบว่าถึงโรงเรียนหรือยังอ้างอิง
robot.ขั้นตอนการแก้ปัญหา.[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา http://robotm1.weebly.com/.(2 กรกรฎาคม 2562)