สร้างและจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์

1
4813

ไฟล์ (File) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่โปรแกรมสร้างขึ้นหรือใช้งาน และถูกบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์โดยมีชื่อและนามสกุลที่จะบอกให้รู้ว่าเป็นข้อมูลชนิดใด ใช้กับโปรแกรมชนิดใด

โฟลเดอร์ (Folder) คือ แหล่งที่ใช้เก็บไฟล์หรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งในแต่ละโฟลเดอร์จะสามารถเก็บไฟล์และข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด


กิจกรรมฝึกทักษะ
ในภาพนี้มีโฟลเดอร์ชื่ออะไรบ้าง


ขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์

เพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพื่อความสะดวกในการเปิดดูไฟล์เหล่านี้ นักเรียนควรจะสร้างโฟลเดอร์และจัดหมวดหมู่ไฟล์อย่างเป็นระบบ เช่น ถ้านักเรียนมีข้อมูล สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี นักเรียนควรสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า “รูปทรงเลขาคณิต” เพื่อเก็บข้อมูล


หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อไฟล์และโฟเดอร์

1. มีความยาวได้สูงสุด 256 ตัวอักษร

2. ตัวอักษรที่ใช้ประกอบด้วย ก-ฮ, A-Z, a-z, 0-9 และสัญลักษณ์พิเศษ ได้แก่ _ ^ $ ~ ! # % & – { } @ ‘ ( )

3. ห้ามมีช่องว่างหรือสัญลักษณ์ ,  \   /  .  ?  *  “ < > |  เป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์

4. ใช้ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ก็ได้

5. ห้ามตั้งชื่อไฟล์ซ้ำกันในโฟลเดอร์เดียวกัน