การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยบัตรคำสั่ง

1
6844

การเขียนโปรแกรม เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนมีการคิดแบบมีเหตุผล เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา


การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยบัตรคำสั่ง

บัตรคำสั่ง คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนคำสั่ง

ตัวอย่างชุดคำสั่ง


ผลลัพธ์ของโปรแกรมอ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.เริ่มต้นเขียนโปรแกรม.[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา http://oho.ipst.ac.th/intro-to-programming/.(8 กรกฎาคม 2562)
Dek-D.ชวนลูกเล่นเกม “สร้างโปรแกรมบนกระดาษ” เรียนรู้คิดแบบโปรแกรมเมอร์.[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา https://school.dek-d.com/blog/no-cate/coding_paper_unplugged/.(8 กรกรฎาคม 2562)