การจัดลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา

1
8653

การแก้ปัญหาเป็นงานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ต้องใช้ข้อมูลและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการคิดและลงมือทำจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ การแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนจึงจะประสบความสำเร็จ โดยการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา สามารถทำได้โดยการเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์

1. การจัดลำดับขั้นตอนโดยการเขียนบอกเล่า

เป็นวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่ายกะทัดรัด สามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องทำได้อย่าง ชัดเจน

ตัวอย่าง : ญาญ่าจัดลำดับขั้นตอนการซักผ้าโดยการเขียนบอกเล่า

1. เติมน้ำใส่กะละมัง           2. ใส่ผงซักฟอก        3. ใส่ผ้าในกะละมัง

4. ขยี้ผ้า                          5. บิดผ้า                   6. ตากผ้า


2. การจัดลำดับขั้นตอนโดยการวาดภาพ

โดยปกติการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องคิดก่อนลงมือปฏิบัติ นักแก้ปัญหาทั่วไปจะวาดภาพหรือจินตนาการลำดับวิธีการแก้ไขปัญหาในสมองก่อน การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหรือการทำงานด้วยการใช้รูปภาพจึงเป็นวิธีการที่คล้ายกันเพียงแต่จะเขียนออกมาเป็นภาพซึ่งสามารถทำให้จดจำได้ง่ายกว่าการเขียนเป็นข้อความ


ตัวอย่าง : ญาญ่าจัดลำดับขั้นตอนการซักผ้าโดยการวาดภาพ


3. การจัดลำดับขั้นตอนการใช้สัญลักษณ์

เป็นการใช้สัญลักษณ์ เพื่อสื่อความหมายในแต่ละลำดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสัญลักษณ์แต่ละชนิดจะต้องมีความหมายที่แตกต่างกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ซึ่งมีด้วยกันหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างการเขียนผังงาน (Flow chart) โดยจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานในการเขียนผังงาน และแต่ละลำดับขั้นตอนจะต้องมีลูกศรกำหนดทิศทางการทำงานในแต่ละขั้นตอน


ตัวอย่าง : ญาญ่าจัดลำดับขั้นตอนการซักผ้าโดยการใช้สัญลักษณ์