การรวบรวมข้อมูล

1
1108

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวล

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล

          1. การสัมภาษณ์  อาจเป็นการสัมภาษณ์โดยตรงหรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ คำถามที่ใช้ชัดเจน

          2. การสังเกต ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ หรือพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างรับประทานอาหาร พฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในโรงเรียน

          3. การใช้แบบสอบถาม เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ผู้ตอบกรอกข้อมูลด้วยตนเอง โดยถือเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีความนิยมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่การตอบแบบสอบถามแบบนี้จะประกอบไปด้วยคําถามจำนวนไม่มากหรือไม่ยาวเกินไป และคําตอบมักเป็นคําตอบที่ไม่ยาวเกินไปเช่นกัน

          4. การทดลอง  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องมีการทดลองหรือปฏิบัติเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เช่น การบันทึกผลการเจริญเติบโตของถั่วงอกเมื่อมีแสงแดดและไม่มีแสงแดด

          5. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน บทความ หรือแบบฟอร์มการรวมรวบข้อมูล เช่น แบบบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน รายงานประจำปี รายงานการประชุม จดหมายข่าว แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติงาน


ประเภทของข้อมูล

          1.  ข้อมูลตัวอักษร  คือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถยนต์ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ เป็นต้น

             2.  ข้อมูลตัวเลข  คือข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 ใช้ในการคำนวณได้ เช่น คะแนน จำนวนเงิน ราคาสินค้า เป็นต้น

             3.  ข้อมูลภาพ คือข้อมูลที่เป็นภาพอาจเป็นภาพนิ่ง เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น 

             4.  ข้อมูลเสียง คือข้อมูลที่รับรู้ด้วยการได้ยิน จัดเก็บข้อมูลในสื่อคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลข้อมูลเสียงด้วยเครื่องขยายและลำโพง

               ข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีมากมาย การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น ข้อมูลของภูมิอากาศ เมื่อนำมาประมวลผลแล้วจะใช้เป็นประโยชน์ด้านการพยากรณ์อากาศ


กิจกรรมฝึกทักษะ

จากภาพจัดเป็นข้อมูลประเภทใด

อ้างอิง

นายธนาวุฒิ  โตลำมะ “ข้อมูล” จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/cmmhs2012/comp3unit1-2 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

Comments are closed.