การนำเสนอข้อมูล

1
1217

การนำเสนอข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวม มาจัดให้เป็นระเบียบ  เพื่อนำเสนอข้อมูลจากบุคคลหนึ่ง (ผู้นำเสนอ) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (ผู้ฟัง) ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องที่นำเสนอ โดยใช้เทคนิคและสื่อต่าง ๆ ในการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการนำเสนอที่กำหนดไว้

จุดมุ่งหมายในการนำเสนอ

1. เพื่อให้ผู้รับสารรับทราบความคิดเห็นหรือความต้องการ

2. เพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

3. เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอ

4. เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง


ประเภทของการนำเสนอข้อมูล

1. การนำเสนอข้อมูลเป็นเอกสารรายงาน

          เป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะการศึกษาที่มีการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน โดยใช้ข้อความ ตาราง หรือภาพ เช่น การทำรายงาน แผ่นพับ


2. การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจา หรือการรายงานปากเปล่า

          เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการพูดเพื่อถ่ายทอดข้อมูลให้กับผู้ฟัง เช่น การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน


3. การนำเสนอข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการนำเสนองาน

1. หลักการดึงดูดความสนใจ โดยการออกแบบให้สิ่งที่ปรากฏต่อสายตานั้นชวนมอง และมีความสบายตาสบายใจ มีความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา คือข้อความต้องสั้นแต่ได้ใจความ ชัดเจนและภาพประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับข้อความที่นำเสนอ 

2. หลักความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ความออกแบบสื่อนำเสนอต้องคำนึงถึงกลุ่ม เป้าหมาย เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ควรออกแบบโดยการใช้สีสดๆ และมีภาพการ์ตูน ประกอบ แต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่และเนื้อหานำเสนอเป็นเรื่องวิชาการ การใช้สีสัน มากเกินไปและใช้ภาพการ์ตูนมาประกอบก็อาจจะส่งผลให้การนำเสนอดูไม่น่าเชื่อถือ รูปแบบการนำเสนอข้อมูล


ลักษณะการนำเสนอที่ดี

นอกจากการเลือกรูปแบบของการนำเสนอให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอด้วย โดยทั่วไปลักษณะของการนำเสนอที่ดีควรมีดังต่อไปนี้

          1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กล่าวคือมีความต้องการที่แน่ชัดว่า เสนอเพื่ออะไร โดยไม่ต้องให้ผู้รับรับการนำเสนอต้องถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไร

          2. มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม  กล่าวคือมีความกระทัดรัดได้ใจความ เรียงลำดับไม่สนใช้ภาษาเข้าใจง่าย ใช้ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ช่วยให้พิจารณาข้อมูลได้สะดวก

          3. เนื้อหาสาระดี กล่าวคือมีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ
มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัย และมีเนื้อหาเพียงพอแก่การพิจารณา

4. มีข้อเสนอที่ดี กล่าวคือมีข้อเสนอที่สมเหตุสมผล มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ ทางเลือกที่เห็นได้ชัด  เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน


อ้างอิง

“การนำเสนอข้อมูล” จากเว็บไซต์  http://archawat31.blogspot.com/2013/06/1.html สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563

“การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล” จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/microspp101/khwam-hmay-khxng-karna-senx-khxmul สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563

Comments are closed.