การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานในชั้นเรียน

1
1203

ในชั้นเรียนมีกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการทำงาน ดังนี้

1. การพิมพ์เอกสาร

การพิมพ์เอกสาร เช่น รายงาน จดหมาย บทความ เป็นต้น นิยมใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) เช่น ไมโครซอฟต์เวิร์ด

           โปรแกรมประมวลผลคำมีหลักการ คือ จำลองหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เป็นเหมือนแผ่นกระดาษ มีการกำหนดกั้นหน้า กั้นหลัง ด้านซ้าย-ขวา บน-ล่าง แล้วมีตำแหน่งการพิมพ์บนหน้ากระดาษนั้น ผู้พิมพ์สามารถพิมพ์เอกสารย่อหน้า เว้นวรรค และสร้างภาพประกอบข้อความได้ ลบแก้ไข และคัดลอกเอกสารได้

ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

หมายเลข 1 แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) เป็นส่วนที่แสดงคำสั่งของโปรแกรมที่ใช้งานบ่อย ๆ โดยแสดงในรูปของปุ่มรูปภาพหรือไอคอน เช่น ปุ่มสร้าง ปุ่มเปิด ปุ่มบันทึก ปุ่มพิมพ์ เป็นต้น

หมายเลข 2 แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) เป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์เอกสารที่เปิดใช้อยู่ ถ้าเป็นการเปิดโปรแกรมครั้งแรกหรือการสร้างเอกสารใหม่ จะชื่อว่า Document1, Document2, Document3,….และแสดงชื่อของโปรแกรม

หมายเลข 3 แท็บเมนู (Menu Tab) เป็นส่วนที่แสดงคำสั่งที่เป็นรายการระเอียดที่ต้องเปิดใช้งานประกอบด้วยแท็บหน้าแรก (Home) แท็บแทรก (Insert) แท็บโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) แท็บการอ้างอิง (References) แท็บการส่งจดหมาย (Mailings) แท็บตรวจทาน (Review) แท็บมุมมอง (View)

หมายเลข 4 ริบบอน (Ribbon) เป็นส่วนที่แสดงเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนตามแท็บเมนู

หมายเลข 5 ตำแหน่งพิมพ์ (Cursor) เป็นเครื่องหมายที่บอกตำแหน่งการพิมพ์งาน ซึ่งสามารถใช้แป้นพิมพ์ให้เลื่อนไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ของเอกสารได้

หมายเลข 6 แถบเลื่อน (Scroll Bar) แถบเลื่อน โดยปกติมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน ใช้สำหรับการเลื่อนดูเอกสารทั้งในแนว บน-ล่าง และแนวซ้าย-ขวา

หมายเลข 7 มุมมองย่อ/ขยาย มุมมองย่อ/ขยาย ใช้สำหรับปรับมุมมองของเอกสาร ซึ่งสามารถปรับได้ทั้งแบบย่อและ แบบขยาย โดยเปรียบเทียบได้จากตัวเลขแสดงเปอร์เซ็นต์ (Percent) ของการย่อ/ขยาย


2. การสร้างตาราง

          การสร้างตารางเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบเป็นแถวและคอลัมน์เพื่อความสะดวกในการคำนวณหรือประมวลผล เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีเงินเดือน และแฟ้มประวัติบุคคล เป็นต้น โปรแกรมตารางงานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Spreadsheet เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

          หลักการทำงานของโปรแกรมประเภทนี้ คือ การสร้างกระดาษทำการ หรือกระดาษคำนวณขนาดใหญ่ขึ้นมา แล้วแบ่งออกเป็นช่อง ๆ แต่ละช่องสามารถพิมพ์ตัวหนังสือ ตัวเลข สูตรคำนวณต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างตารางจึงเหมาะกับงานด้านบัญชี หรือตัวเลขที่นำมาคำนวณประมวลผล

ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล

หมายเลข 1 แถบเครื่องมือด่วน  (Quick Access)  แสดงปุ่มคำสั่งในรูปไอคอนที่มีการเรียกใช้บ่อย  สามารถเพิ่มหรือลบคำสั่งได้บนแถบนี้

หมายเลข 2 แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลที่เปิดอยู่ ตามด้วยชื่อโปรแกรม Excel 

หมายเลข 3 แท็บเมนู (Menu Tab) เป็นส่วนที่แสดงคำสั่งที่เป็นรายการระเอียดที่ต้องเปิดใช้งาน

หมายเลข 4 ริบบอน (Ribbon) เป็นส่วนที่แสดงคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม

หมายเลข 5 กล่องชื่อ (Name Box) ใช้สำหรับแสดงตำแหน่งเซลล์ หรือชื่อกลุ่มเซลล์

หมายเลข 6 แถบสูตร (Formula bar) เป็นส่วนที่ใช้ในการพิมพ์ข้อมูลหรือสูตรการคำนวณที่จะป้อนเข้าสู่ Excel หรือแสดงข้อมูลที่กำลังแก้ไข

หมายเลข 7 คอลัมน์ (Column) แถวที่อยู่ในแนวตั้ง โดยมีชื่อของหัวแถวเป็นตัวอักษร A, B, C, …

หมายเลข 8 แถว (Row) แถวที่อยู่ในแนวนอน โดยมีชื่อของหัวแถวเป็นตัวเลข 1, 2, 3, …

หมายเลข 9 ตารางงานหรือชีต (sheet) หรือพื้นที่การทำงาน

หมายเลข 10 แสดงชื่อชีตที่เปิดใช้  และแสดงจำนวนชีตท้งหมดในฟ้มข้อมูล


3. การสร้างกราฟ

กราฟเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภาพ ทั้งแบบ 2 มิต และ 3 มิติ ลักษณะของกราฟที่นิยมใช้กัน คือ กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้น และกราฟแท่งแนวนอน การสร้างกราฟโดยปกติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คือ ไมโครซอฟต์เอ็กเซล


4. การนำเสนอผลงาน

          สำหรับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั้น เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการแสดงหรือการนำเสนอผลงาน โดยจะนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอักษร ตัวเลข รูปภาพ กราฟ ตาราง หรือข้อมูลอื่นใด มาจัดการให้อยู่ในรูปของสไลด์

ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยด์

หมายเลข 1 แถบเครื่องมือด่วน  (Quick Access)  แสดงปุ่มคำสั่งในรูปไอคอนที่มีการเรียกใช้บ่อย  สามารถเพิ่มหรือลบคำสั่งได้บนแถบนี้

หมายเลข 2 แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลที่เปิดอยู่ ตามด้วยชื่อโปรแกรม PowerPoint

หมายเลข 3 แท็บเมนู (Menu Tab) เป็นส่วนที่แสดงคำสั่งที่เป็นรายการระเอียดที่ต้องเปิดใช้งาน

หมายเลข 4 ริบบอน (Ribbon) เป็นส่วนที่แสดงคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม

หมายเลข 5 แถบนำทาง (Navigation Page) เป็นส่วนที่ใช้แสดงสไลด์ขนาดย่อ เพื่อจัดการกับสไลด์ เช่น การแทรก การลบ การย้ายสไลด์ เป็นต้น

หมายเลข 6 พื้นที่สไลด์ (Slide Pane) เป็นส่วนสำหรับอออกแบบและแสดงรายละเอียดของสไลด์

หมายเลข 7 ปุ่มมุมมอง (View) เป็นส่วนสำหรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานของสไลด์

หมายเลข 8 ปุ่มเลื่อนย่อ-ขยาย (Zoom Controls) เป็นส่วนสำหรับย่อ-ขยายหน้าจอของโปรแกรม

อ้างอิง

“การใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน” จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/yaakk007428/kar-chi-sxfwaer-ni-kar-thangan สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563

“ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint2013” จากเว็บไซต์ http://buswisanu2016.blogspot.com/p/microsoft-powerpoint-2013_25.html สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563

Comments are closed.